....

Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

Bilag 3. Anerkendelsesordning for statikere (til kap. 4)

01.04.2009 - 29.12.2010

Bilag 3 Anerkendelsesordning for statikere

Bilag 3.

Anerkendelsesordning for statikere

På vegne af Erhvervs- og Byggestyrelsen har Ingeniørforeningen i Danmark fastsat følgende regler om anerkendelsesordning for statikere.

§ 1 Anerkendelse

Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i § 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af anerkendelsesudvalget går ind for tildelingen.

I tilfælde, hvor anerkendelsesudvalget nægter en ansøger anerkendelse, er anerkendelsesudvalget forpligtet til at underrette den pågældende herom.

En sådan meddelelse skal indeholde oplysning om:

-    anerkendelsesudvalgets begrundelse for afslaget

-    ansøgerens mulighed for personligt at give møde for anerkendelsesudvalget

-    ansøgerens ankemulighed, jf. § 8.

§ 2 Anerkendelsesudvalget

Til at varetage de i nedenstående paragraffer specificerede opgaver, nedsættes et udvalg på 9 medlemmer, der vælges for 4 år ad gangen.

Anerkendelsesudvalget vælges således:

3 medlemmer udpeges af Erhvervs- og Byggestyrelsen blandt ansatte ved relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

2 medlemmer udpeges af Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

2 medlemmer udpeges af Kommunernes Landsforening.

1 medlem udpeges af Statikerforeningen.

1 medlem udpeges af Dansk Byggeri.

Anerkendelsesudvalget vælger selv sin formand af sin midte.

§ 3 Regler for tildeling af anerkendelse til personer uddannet i Danmark eller uden for et EU-land, EØS-land eller et land som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af erhvervet som anerkendt statiker.

A) Civil-, akademi-, teknikum- og diplomingeniører (byggeteknisk retning).

Som grundlag for anerkendelsesudvalgets beslutning tjener følgende oplysninger:

1)  Et af ansøgeren indsendt selvstændigt udarbejdet projekt til bedømmelse i anerkendelsesudvalget. Dette projekt skal med hensyn til størrelse og karakter i øvrigt være sådan, at det er egnet til at give indtryk såvel af ansøgerens ingeniørmæssige kvalifikationer som ansøgerens kendskab til byggesagsbehandling. Det indsendte materiale skal suppleres med en referatrapport, der redegør for projektets statiske hovedindhold. Projektet skal være udarbejdet indenfor de seneste 3 år, og såvel tegninger som beregninger skal være underskrevet af ansøgeren. Projektet skal i øvrigt opfylde de betingelser, som er nærmere specificeret i “Vej-ledning for ansøgere”, udarbejdet og godkendt af Ingeniørforeningen i Danmark.

2)  En erklæring fra ansøgeren om, hvilke sager ansøgeren har haft til behandling hos bygningsmyndighederne i løbet af de seneste 3 år forud for ansøgningen om anerkendelse. Ansøgeren må være indforstået med, at anerkendelsesudvalget eventuelt søger oplysninger om de pågældende sager hos vedkommende bygningsmyndighed.

3)  Dokumentation for at ansøgeren i mindst de seneste 3 år forud for ansøgningen om anerkendelse har været beskæftiget med statiske beregninger, og heraf i mindst 1 år arbejdet på selvstændig og forsvarlig måde.

4)  En af ansøgeren underskrevet erklæring om, at ansøgeren underkaster sig de i nærværende regler indeholdte bestemmelser, herunder særligt regler for fratagelse af anerkendelse og ansvarsforsikring.

B) Andre

Som grundlag for anerkendelsesudvalgets beslutning tjener følgende oplysninger:

1)  Et af ansøgeren indsendt selvstændigt udarbejdet projekt til bedømmelse i anerkendelsesudvalget. Dette projekt skal med hensyn til størrelse og karakter i øvrigt være sådan, at det er egnet til at give indtryk såvel af ansøgerens ingeniørmæssige kvalifikationer som ansøgerens kendskab til byggesagsbehandling. Det indsendte materiale skal suppleres med en referatrapport, der redegør for projektets statiske hovedindhold. Projektet skal være udarbejdet indenfor de seneste 3 år, og såvel tegninger som beregninger skal være underskrevet af ansøgeren. Projektet skal i øvrigt opfylde de betingelser, som er nærmere specificeret i “Vej-ledning for ansøgere”, udarbejdet og godkendt af Ingeniørforeningen i Danmark.

2)  En erklæring fra ansøgeren om, hvilke sager ansøgeren har haft til behandling hos bygningsmyndighederne i løbet af de seneste 5 år forud for ansøgningen om anerkendelse. Ansøgeren må være indforstået med, at anerkendelsesudvalget eventuelt søger oplysninger om de pågældende sager hos vedkommende bygningsmyndighed.

3)  Dokumentation for at ansøgeren i mindst de seneste 5 år forud for ansøgningen om anerkendelse har været beskæftiget med statiske beregninger, og heraf i mindst 2 år arbejdet på selvstændig og forsvarlig måde.

4)  Ingeniører, der ikke er uddannet som bygningsingeniører ved en udenlandsk læreanstalt, hvis uddannelse på dette område er anerkendt af Ingeniørforeningen i Danmark, må endvidere skriftligt erklære sig villig til at underkaste sig en prøve, som anordnes af anerkendelsesudvalget. Prøvens formål er at konstatere, såvel at ansøgeren personligt er i stand til at praktisere inden for området, som at ansøgeren har et teoretisk grundlag for beregning af bærende konstruktioner, som svarer til de krav, der stilles til bygningsingeniører, uddannet ved de danske bygningsingeniøruddannelser på civil- eller diplomniveau.

5)  En af ansøgeren underskrevet erklæring om, at ansøgeren underkaster sig de i nærværende regler indeholdte bestemmelser, herunder særligt regler for fratagelse af anerkendelse og ansvarsforsikring.

Det påhviler anerkendelsesudvalget at gennemgå og bedømme de ovenfor nævnte oplysninger og på grundlag af disse samt på grundlag af eventuelle samtaler og prøver at træffe beslutning om tildeling af anerkendelse.

Tildeling af anerkendelse gives for 5 år. Ved fornyelse af anerkendelse efter udløbet af 5 års perioden ses normalt bort fra de under pkt. A), stk. 1) og 2) samt pkt. B), stk. 1) og 2) nævnte oplysninger. Anerkendelsesudvalget kan dog forlange disse oplysninger også i forbindelse med fornyelser. Såfremt en bortfaldet anerkendelse senere ønskes genoptaget, afgør anerkendelsesudvalget, hvilke af de nævnte oplysninger anerkendelsesudvalget ønsker til brug for beslutning om genoptagelse.

§ 4 Midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af erhvervet som anerkendt statiker

Anerkendelsesudvalget fører et offentligt register over personer, som er etablerede som anerkendte statikere i et andet EU-land, i et EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelsen af erhvervet som anerkendt statiker, og som har anmeldt til anerkendelsesudvalget, at de midlertidigt og lejlighedsvist agter at levere tjenesteydelsen som anerkendt statiker her i landet, jf. lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark. I registret optages oplysning om personens navn, adresse og titel eller erhvervsmæssige kvalifikationer.

Sådanne personer skal indgive skriftlig anmeldelse til anerkendelsesudvalget, før de leverer tjenesteydelser som anerkendt statiker første gang. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om forsikringsaftale eller anden form for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar.

Første gang tjenesteyderen ønsker at levere tjenesteydelse som anerkendt statiker her i landet, eller hvis væsentlige forhold ændrer sig for tjenesteyderen, skal følgende oplysninger meddeles til anerkendelsesudvalget:

1)  dokumentation for tjenesteyderens nationalitet,

2)  en attestation for, at tjenesteyderen er lovligt etableret i en medlemsstat for dér at udøve virksomhed som anerkendt statiker, og at det på tidspunktet for udstedelse af attestationen ikke forbydes ham at udøve denne virksomhed, heller ikke midlertidigt,

3)  bevis for erhvervsmæssige kvalifikationer,

4)  en hvilken som helst form for bevis på, at tjenesteyderen har udøvet den pågældende virksomhed i mindst to år i løbet af de sidste 10 år, hvis erhvervet eller uddannelsen til erhvervet ikke er lovreguleret i den pågældendes hjemland.

Anmeldelse til anerkendelsesudvalget skal fornyes en gang om året, hvis anmelderen agter at opretholde muligheden for midlertidigt og lejlighedsvist at levere tjenesteydelsen som anerkendt statiker her i landet i løbet af det pågældende år.

Anerkendelsesudvalget kan kontrollere tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer, inden den pågældende første gang udøver erhvervet som anerkendt statiker. I så fald giver anerkendelsesudvalget inden en måned efter anmeldelse den pågældende besked om resultat af kontrollen, eller i tilfælde af vanskeligheder grunden til forsinkelsen og tidshorisonten for en afgørelse. Anerkendelsesudvalget skal have truffet en afgørelse senest 2 måneder efter modtagelsen af den fuldstændige dokumentation.

Er der en væsentlig forskel mellem tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer og det niveau, som normalt kræves for at blive anerkendt statiker, skal anerkendelsesudvalget give den pågældende mulighed for at bestå en egnethedsprøve.

Personer optaget i registret har ret til at anvende titlen anerkendt statiker og levere tjenesteydelse som sådan her i landet.

Anerkendelsesudvalget kan udveksle oplysninger med andre kompetente myndigheder i et andet EU-land, i et EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelsen af erhvervet som anerkendt statiker om:

1)  personer, der er etableret og registreret som anerkendt statiker her i landet, og som agter midlertidigt eller lejlighedsvist at levere tjenesteydelser i et andet EU-land, i et EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelsen af erhvervet som anerkendt statiker, og

2)  personer, der er etableret i et tilsvarende erhverv som anerkendt statiker i et andet EU-land, i et EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelsen af erhvervet som anerkendt statiker, og som agter midlertidigt eller lejlighedsvist at levere tjenesteydelser her i landet.

Med kompetent myndighed menes i denne bekendtgørelse den myndighed, der administrerer erhvervet som anerkendt statiker i det pågældende land.

§ 5 Fast etablering som anerkendt statiker

Personer, som er i besiddelse af et kursus- eller uddannelsesbevis, som i et EU-land, et EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelsen af erhvervet som anerkendt statiker giver adgang til der at udøve erhverv som anerkendt statiker, kan gives tilladelse til at udøve erhvervet på lige fod med personer, som er anerkendt statiker efter § 3, såfremt kursus- eller uddannelsesbeviset opfylder følgende betingelser:

1)  det skal være udstedt af en kompetent myndighed i oprindelseslandet, der er udpeget i overensstemmelse med oprindelseslandets love eller administrative bestemmelser, og

2)  det skal attestere, at den pågældende har erhvervsmæssige kvalifikationer, der svarer til niveauet, som ligger umiddelbart forud for det, der kræves i § 3.

Tilladelse til at udøve erhverv på lige fod med en anerkendt statiker efter § 3 kan desuden gives til den, der i et EU-land, et EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelsen af erhvervet som anerkendt statiker, på fuldtidsbasis har udøvet hvervet som anerkendt statiker i oprindelseslandet i to år i løbet af de forudgående ti år, hvor erhvervet som anerkendt statiker ikke er lovreguleret i oprindelses-landet, og hvis ansøgeren er i besiddelse af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, som opfylder følgende betingelser:

1)  de skal være udstedt af en kompetent myndighed i oprindelseslandet, der er udpeget i overensstemmelse med oprindelseslandets love eller administrative bestemmelser, og

2)  de skal attestere, at den pågældende har erhvervsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til et niveau, der kræves i § 3, og

3)  de skal attestere, at indehaveren er forberedt til at udøve det pågældende erhverv.

Ansøgning om tilladelse indgives til CIRIUS, som er en styrelse under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf. lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark.

§ 6 Sprogkundskaber

Personer omfattet af § 4 og § 5 skal være i besiddelse af de sprogkundskaber, der er nødvendige for at kunne udøve erhvervet som anerkendt statiker i Danmark.

Anerkendelsesudvalget kan, når det finder det nødvendigt, kontrollere disse personers sprogkundskaber.

§ 7 Fratagelse af anerkendelse

Anerkendelsesudvalget kan, såfremt det ved indberetning fra bygningsmyndigheden eller på anden måde bliver opmærksom på væsentlige mangler ved en anerkendt statikers projekter, fratage denne anerkendelsen.

I sådanne tilfælde er anerkendelsesudvalget forpligtet til forud for beslutning om fratagelse at underrette den pågældende herom.

En sådan meddelelse skal indeholde oplysninger om:

-    anerkendelsesudvalgets begrundelse for at ville fratage anerkendelsen

-    at pågældende har ret til forinden beslutning tages at give personligt møde for anerkendelsesudvalget

-    at fratagelse af anerkendelse kan indankes for Ingeniørforeningen i Danmarks

Hovedbestyrelse, jf. § 8.

Når en ingeniør har fået frataget anerkendelsen som statiker, kan vedkommende tidligst tildeles

anerkendelse igen efter 3 år, og da efter samme procedure som ved første ansøgning, jf. § 3.

§ 8 Anke

Anerkendelsesudvalgets beslutning om at afslå eller fratage en anerkendelse kan af den berørte indankes for Ingeniørforeningen i Danmarks hovedbestyrelse.

I forbindelse med en sådan anke må den pågældende skriftligt fremsætte sine synspunkter, og vedkommende er berettiget til personligt at forelægge sin sag for hovedbestyrelsen.

§ 9 Ansvarsforsikring

Anerkendelsen kan udnyttes, når det overfor anerkendelsesudvalget dokumenteres, at statikeren på tilfreds-stillende måde er forsikret for ansvar som rådgivende ingeniør på det omhandlede område. Forsikringssummen skal mindst svare til den af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (F.R.I.) fastsatte obligatoriske kollektive ansvarsforsikring for rådgivende ingeniører.

§ 10 Brugen af anerkendelsen

I ansøgninger om byggetilladelse, hvor den anerkendte statiker efter bygningsreglementet medvirker, skal redegørelsen for statisk dokumentation med tilhørende bilag og eksterne beregningsbidrag være underskrevet af den anerkendte statiker personligt, og den anerkendte statiker attesterer med sin underskrift, at statikeren med den omhu, som opgaven kræver, har kontrolleret, at redegørelsen med tilhørende bilag er udført i overensstemmelse med gældende forskrifter.

Hvis den i 1. afsnit nævnte redegørelse foreligger i digital form og er forsynet med en digital signatur med en sikkerhed, der mindst er på niveau med OCES-signaturen, kan statikeren påføre sin attestation på den digitale redegørelse og forsyne den med en digital signatur, der opfylder samme krav.

Redegørelsen skal følge vejledningen, jf. bilag 4, Redegørelse for den statiske dokumentation.

For bygninger, hvor et eventuelt svigt indebærer stor risiko for personskade eller vil medføre alvorlige samfundsmæssige konsekvenser, skal den anerkendte statiker vedlægge dokumentation for sin faglige kompetence i relation til opgavens karakter. Alternativt skal statikeren indhente specialistviden.

§ 11 Gebyrer

Til dækning af omkostningerne ved ordningens administration betaler ansøgeren et gebyr såvel ved tildeling af anerkendelse som ved fornyelser. Gebyrernes størrelse fastsættes af Ingeniørforeningen i Danmarks hovedbestyrelse efter indstilling fra anerkendelsesudvalget.

Gebyrernes størrelse fastsættes således, at ordningen økonomisk kan hvile i sig selv, og således at gebyret ikke overstiger de faktiske omkostninger. Gebyrets størrelse må ikke sættes så højt, at dette indebærer en indirekte diskrimination. Derudover må gebyrets størrelse ikke forhindrer nogen at blive anerkendte statikere, ligesom gebyret skal afspejle omkostningen ved den faktiske behandling af den konkrete ansøgning.

§ 12 Reglernes vedtagelse

Vedtaget af Ingeniørforeningen i Danmarks hovedbestyrelse.

Dokumenter

Bilag 3. Anerkendelsesordning for statikere