....

Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

Bilag 8: Erklæring vedr. teknisk dokumentation (til kap 1)

31.12.2014 - 31.12.2015

Erklæring vedr. teknisk dokumentaion

Vejledning til ansøger vedr. byggeri omfattet af kap. 1.3.1 og kap. 1.3.2
Ansøger er ansvarlig for, at bygningen opføres i overensstemmelse med byggelovens formål og bygningsreglementets bestemmelser.

Ansøger skal i ansøgningen om byggetilladelse oplyse, at bygningen er omfattet af byggelovens § 16, stk. 3.


Ansøger skal inden ibrugtagning af bygningen indsende den fornødne dokumentation vedrørende tekniske forhold til kommunen. Ansøger er ansvarlig for, at alt relevant materiale er indsendt til kommunen. Kommunen har pligt til at opbevare dokumentationen, men foretager ingen kvalitetssikring eller byggesagsbehandling af materialet.


Ansøger opfordres til i samarbejde med en rådgiver at klarlægge hvilken dokumentation, der er relevant for den pågældende byggesag. Ansøger kan ligeledes gå i forhåndsdialog med kommunen i tvivlsspørgsmål.


Ansøger skal ved ibrugtagning af bygningen vedlægge en erklæring, hvor der skrives under på, at bygningen er opført i overensstemmelse med byggelovens og bygningsreglementets bestemmelser, samt at den fornødne dokumentation vedr. tekniske forhold er vedlagt erklæringen.


Erklæringen herunder er en liste med eksempler på dokumentation vedr. tekniske forhold, som kan være relevant at indsende til kommunen.

Erklæring vedrørende teknisk dokumentation
Undertegnede ansøger erklærer hermed:

 • At bygningen er opført i overensstemmelse med byggelovens formål og bygningsreglementets bestemmelser
 • At den fornødne dokumentation vedr. tekniske forhold er vedlagt denne erklæring.
 • Dato:
 • Bebyggelsens beliggenhed:
 • Underskrift:

Eksempler på dokumentation vedr. tekniske forhold:

 • Tegningsmateriale, som viser niveaufri adgang
 • Tegningsmateriale der viser eventuel lydisolering mod nabo
 • Tegningsmateriale der viser bygningens tæthed mod jord
 • Dokumentation for, at bygningens bærende konstruktioner opfylder bestemmelserne i bygningsreglementets kap. 4, jf. bilag 4 om statisk dokumentation, og at konstruktioner er udført i overensstemmelse med god byggeskik, f.eks. efter SBi anvisning 230 etc.
 • Dokumentation for, at spær er leveret fra spærfabrik
 • Stabilitetsberegning
 • Dokumentation for, at konstruktioner og materialer ikke har et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for skimmelsvamp (målingsrapport)
 • Dokumentation for at brandkravene er opfyldt, således at der haves et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eksempelvis efter eksempelsamlingen for brandsikring af byggeri 2010.
 • Energirammeberegning
 • Varmetabsberegning (ved ombygning)
 • Dokumentation vedrørende kloakforhold
 • Dokumentation vedrørende ventilation

 

huse

Kontakt

Ved spørgsmål til byggeloven eller til bygningsreglementet skal borgere, virksomheder og private rådgivere kontakte deres kommune.

Kommunerne kan henvende sig til Trafik- og Byggestyrelsen med generelle spørgsmål.


Henvendelse skal ske til Byggeri@tbst.dk