....

Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

31.12.2014 - 31.12.2015

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Bygningers adgangsforhold skal sikre tilgængelighed for alle. Til hver bolig og anden enhed skal der være adgang direkte fra det fri eller via fælles adgangsvej fra det fri.

(3.2.1, stk. 1)

Med hensyn til sikring af tilgængelighed for alle henvises til SBi-anvisning 230 "Anvisning om Bygningsreglement 2010" kap. 2 og 3, der giver eksempler på, hvordan adgangsforholdene til bygninger
kan gøres tilgængelige for alle, herunder personer med handicap.

Med hensyn til adgangsveje, som også er flugtveje, henvises til kapitel 5 om brandforhold.

Stk. 2

Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage (adgangsetage). Eventuelle niveauforskelle skal reguleres i adgangsarealet uden for bygningen. Der kan anvendes ramper. Uden for yderdøre skal der være et vandret, fast og plant areal på 1,5 m x 1,5 m målt fra dørens hængselside. Hvor døren åbner udad, skal der være yderligere 0,2 m langs bygningsfacaden. Arealet uden for yderdøre skal være i samme niveau som det indvendige gulv. Arealet ud for yderdøre skal markeres taktilt eller ved anden farve end den omkringliggende belægning.

Porttelefoner og tilkaldeanlæg skal have en sådan udformning, at det såvel auditivt som visuelt tilkendegives, at anlægget er aktiveret, og at forbindelse til modtageren er etableret. Ved anvendelse af tal i betjeningspanel i porttelefoner og tilkaldeanlæg skal 5-tallet være markeret med taktil identifikation.

(3.2.1, stk. 2)

Bestemmelsen omfatter foruden yderdøre, døre ved flugtveje og nødudgange i stueetagen samt have-, altan- og terrassedøre. Niveaufri adgang betyder, at der ikke må være trin mellem niveauet (terrænet) uden for bygningen og enhederne i stueetagen samt eventuelle elevatorer. Trappelifte, løfteplatforme og løstliggende skraberiste vil være i strid med bestemmelsen. Dørtrin med en højde på maksimalt 25 mm accepteres jf. stk. 4. Porttelefoner og tilkaldeanlæg bør placeres i en højde på mellem 90 og 120 cm over gulv/terræn.

 

A. test

B test

Stk. 3

I offentligt tilgængelige bygninger, der har en borgerrettet servicefunktion, skal væsentlig information om orientering i og brug af bygningen være letlæselig og letforståelig.

(3.2.1, stk. 3)


Kravet retter sig kun mod den del af bygningen, der er offentlig tilgængelig, og som har en borgerrettet servicefunktion.

Bestemmelsen gælder for information ved indgangen til bygningen samt i forbindelse med orientering
ved væsentlige funktioner i bygningen som wc-rum, handicaptoiletter, elevatorer, trapper, fordelingsveje
m.v.

Informationen kan være i form af skilte, der er letlæselige og letforståelige. Informationen kan suppleres med punktskrift, lyd, piktogrammer etc. Hvor det er relevant, kan den være i form af lys, ledelinier, teknologiske løsninger m.v.

Stk. 4

Døre skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m. Åbner døren imod personen, skal der være mindst 0,5 m ved siden af døren modsat dens hængselside. Højden af dørtrin må højst være 25 mm.

(3.2.1, stk. 4)

Den fri passagebredde måles med døren åbnet 90 grader.

Bestemmelsen omfatter døre i fælles adgangsveje, herunder mindst en dør til hver enhed på hver af bygningens etager.

 

Biledet viser en indvendig dør, hvor den fri
                        bredde skal være 0,77 m målt mellem dørkarmenes indvendige side.

Biledet viser en indvendig skydedør, hvor den fri bredde
                        skal være 0,77 m målt mellem karmens indvendige side og bladet på skydedørens ende.

Anvisninger

Stk. 1

Tilgængelighed for alle

Tilgængelighed for alle betyder bl.a., at bygninger har adgang og indretning for alle uanset handicap. Med en god planlægning kan flere mennesker være selvhjulpne, have et arbejde, følges med familie og venner, besøge andre, gå i byen eller tage på ferie. Desuden er bygninger med god tilgængelighed ofte lettere at bruge også for folk med barnevogne, rengøringsvogne, varetransporter eller med gangbesvær.

Tilgængelighed bør tænkes ind i projektet fra starten, så det indgår som en naturlig del af bygningen og ikke fremstår som specialhjælp til personer med handicap.

Kvalitetsniveauer for tilgængelighed

Anvisningen graduerer for oversigtens skyld tilgængelighed i fire kvalitetsniveauer:

 • – Kvalitetsniveau C, der svarer til bygningsreglementets niveau

 • – Kvalitetsniveau B, højere kvalitet, fx svarende standarder, SBi-anvisninger m.m.

 • – Kvalitetsniveau A, der svarer til for eksempel behovene hos personer med stort plejebehov. I særlige tilfælde sigtes på arbejde i sundheds- og plejeorienteret byggeri, der skal fungerer for stærkt overvægtige (bariatriske) personer.

Stk. 2

Niveaufri adgang

En lokal terrænhævning eller rampe er den anbefalede måde til at opnå niveaufri adgang, i begge tilfælde kombineret med et vandret areal foran indgangsdørene. Arealet skal være så stort, at personer i kørestol har plads til at åbne døren, og det opnås normalt ved et areal på 1,5 × 1,5 meter foran indadgående døre. Arealet måles fra den side, hvor hængslerne sidder, se tegning til vejledningstekst. En udadgående dør kræver et større areal, så personen kan trække døren forbi sig, når den åbnes. Her skal bredden være 1,7 meter langs bygningens facade. Dobbeltdøre og meget brede døre kræver en udvidelse af arealet langs facaden, svarende til den ekstra dørbredde.

Der bør sikres tilstrækkelig frihøjde under fx udadgående flugtvejsdøre og havedøre, så disse kan åbnes trods lidt is og sne på det hævede areal. Brug fx korte, skråtstillede ramper fra det hævede areal over til dørtrinnet, så kravet om maksimalt 25 mm dørtrinshøjde kan overholdes, og arealet udenfor ligge lidt under gulvniveau indenfor.

Lokale terrænhævninger

Hvis der skal sikres mod mere ekstreme mængder af nedbør, bør bygninger ikke sænkes ned i terrænet. Der bør være min. 150 mm fri sokkelhøjde, og render mellem sokkel og lokalt hævede arealer bør have afløb ud over det omliggende terræn. Det giver den bedste indbyggede sikkerhed mod vandindtrængning ved soklen, fx når der forekommer opstuvning i kloaknettet. Løsninger alene baseret på nedsivning til dræn har ikke altid tilstrækkelig kapacitet og oftest ikke i overensstemmelse med normer for afløbsinstallationer og dræning af bygværker.

Bygninger med terrændæk og eksisterende bygninger, der får tilføjet niveaufri adgang, er særlig vigtige at sikre mod indtrængen af vand ved soklen. Render kan ved indgange overdækkes med en rist i en bredde på 1,5 eller 1,7 meter, der samtidig kan fungere som taktil (følbar) belægning og til justering af dørtrinshøjde. Se figur 7. Hvis terrænet af særlige grunde vælges hævet langs hele soklen, bør renden forbindes direkte til afløbssystem. Husk at sikre adgang til at vedligeholde fuger under dørtrin og lavtsiddende vinduer.

For hensigtsmæssig konstruktion henvises til SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger, 7.4.1 Niveaufri adgang (Brandt et al., 2013). Se også eksempler under [www.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister].

U:\Grupper\Afdeling BS\Forskningsprojekter\721 Forskningsprojekter\721-111 Drift
                        og vedligehold af anvisning 216\Anvisning 230\4. udg. dok med ændringer\figurer\anv230-figur07-4.udg..eps

Figur 7. Niveaufri adgang udført med et areal, der kun er hævet ved indgangen. Renden har afløb ud over naturligt terræn for bedre sikring mod ekstreme nedbørsmængder, og der er en fri sokkelhøjde på mindst 150 mm. En rist over renden kan placeres skråt for at lette passagen over dørtrin og begrænse hvor meget arealet udenfor behøver hæves. Dette giver også frihøjde til at åbne flugtvejsdøre og havedøre ud over lidt sne og is. En højst 300 mm bred rist, der ikke hælder mere end 1:8 kan anvendes af de fleste, også i kørestol. Fra rist til overkant af dørtrin må der højst være 25 mm.

Belægningsskift foran indgange

Et skift i belægningen foran indgangsdøre giver svagsynede og blinde mulighed for at finde indgangen. Belægningen bør både være let at se for svagsynede og let at føle for blinde, som bruger en hvid stok. Et skift i belægningen kan etableres med:

 

For udformning af opmærksomhedsfelter og ledelinjer henvises til SBi's tjekliste om udendørs ledelinjer [www.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister].

Dørtrin

Højden af dørtrin må ikke overstige 25 mm, og bundstykket anbefales forsænket for at begrænse højden af trinet mest muligt.

Porttelefoner og automatiske døre

Automatiske døre, porttelefoner og lignende bør kunne betjenes både siddende og stående. Derfor bør knapper m.m. placeres, se figur 8.

 • – I en højde på 0,9-1,2 meter

 • – Mindst 0,5 meter fra indvendige hjørner.

 

Figur 12. Placering af knapper og betjeningspaneler. Højde mellem 0,9 og 1,2
                        meter. Mindst 0,5 meter fra indvendige hjørner.

Figur 8. Placering af knapper og betjeningspaneler.

Porttelefoner og tilkaldeanlæg bør placeres modsat dørens hængslingsside. Herved bliver afstanden til dørhåndtag mindst mulig og betjeningen lettes. Samtidig har blinde lettere ved at finde anlægget.

Porttelefoner og tilkaldeanlæg skal med lyd og lys fortælle, at anlægget er aktiveret, og at der er forbindelse til modtageren. Ved anvendelse af tal i betjeningspanel i porttelefoner og tilkaldeanlæg skal 5-tallet være markeret med en følbar (taktil) markering, fx en forhøjet prik midt på tasten.

For udformning og placering af brugerbetjente knapper, automater og lignende udstyr henvises til kapitel 4.5, Tilgængelig indretning af brugerbetjente anlæg, samt til Handicaptilgængelig udformning af brugerbetjente anlæg (Statens Byggeforskningsinstitut, 2007).

Anvendes dørautomatik, der kræver brug af kontakt, bør denne anbringes mindst 1 meter fra døropslaget, så kørestolsbrugere og gangbesværede ikke rammes af døren. Dørautomatik af typen med berøringsløs føler anbefales, og her justeres føleren på en måde, så døren åbner, inden man når hen til den. Ellers risikerer for eksempel blinde at blive ramt af døren. Automatiske døre bør stå åbne i mindst 10 til 15 sekunder.

Stk. 3

 

Letlæselig og let forståelig information om orientering kan blandt andet ske gennem:

 • – Orienteringsskilt ved hovedindgang

 • – Supplerende information om orientering, fx på hjemmeside

 • – Henvisningsskilte til wc-rum, handicaptoiletter, elevator, trapper og vigtige fælles adgangsveje

 • – Skilte ved døre til udvalgte rum som wc-rum og handicaptoiletter

 • – God kontrast mellem skilt og baggrund

 • – God kontrast mellem skrifttyper og skilte

 • – God belysning på skilte og information

 • – Relativ store skrifttyper med størrelse tilpasset læseafstand

 • – Skilte og information i passende højde for siddende og stående

 • – Brug af genkendelige symboler

 • – Følbar tekst og symboler på udvalgte skilte og håndlister

 • – Retningsorienterende belysning og farve i fælles adgangsveje

 • – Evt. ledelinjer frem til vigtige orienteringspunkter og mål i større forhaller eller adgangsveje.

 

For nærmere udformning, baggrund og eksempler henvises til SBi's tjeklister på [http://www.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister/skiltning].

Stk. 4

Fri passagebredde

Den fri passagebredde måles med døren åbnet 90 grader og er den mindste afstand mellem døren og den modsatte karm, se tegning til vejledningstekst. En fri bredde på 0,77 meter tillader passage af de fleste personer i kørestol, men en fri bredde på 0,87 meter anbefales, da for eksempel personer i manuelle kørestole kan have brug for ekstra plads til betjening af drivringe.

Dørens konstruktion og tykkelse betyder jævnligt, at 9M- og 10M-døre giver en mindre passagebredde end 0,77 og 0,87 meter, særligt ved lyddæmpende døre og branddøre. Derfor skal man ved projekteringen være opmærksom på dette, og eventuelt gå et modulmål op. Ved skydedøre skal der på samme måde ofte regnes med et murhul på 10M for at opnå 0,77 meter fri passagebredde.

Døre, som skal kunne passeres af almindelige plejesenge, bør have en fri passagebredde på mindst 1,07 meter. I nogle byggerier bør fri passagebredder helt op til 1,5 meter overvejes, fx i sundheds- og plejeorienteret byggeri til stærkt overvægtige personer. For at undgå, at meget brede døre bliver for tunge at håndtere, kan de opdeles i asymmetriske, tofløjede døre, hvor åbning af det ene dørblad opfylder kravet om 0,77 eller 0,87 meter fri passagebredde.

Tabel 2. Fri passagebredde afhængig af kvalitetsniveau for tilgængelighed.

Tilgængelighed

Fri passagebredde

Kvalitetsniveau C

Min. 0,77 meter

Kvalitetsniveau B

Min. 0,87 meter. Tillader bl.a. at drivringe på manuelle kørestole kan bruges i døråbningen.

Kvalitetsniveau A

Min. 1,07 meter. Anvendes, hvor almindelige plejesenge og bredere hjælpemidler skal kunne passere. Meget bred dør deles evt. op i asymmetrisk, tofløjet dør, hvor ene dørblad opfylder krav om 0,77 eller 0,87 meter fri passagebredde
Min 1,5 meter. Anvendes i sundheds- og plejeorienteret byggeri for stærkt overvægtige (bariatriske) personer.

 

Plads ved siden af dør

For at en kørestolsbruger siddende kan åbne en dør mod sig og trække den forbi kørestolen, skal der være mindst 0,5 meter ved siden af døren modsat dens hængselside, som vist på figur 13. For at nå dørhåndtaget ved døre, der åbner væk fra personen, anbefales 0,3 meter plads ved siden af døren i håndtagssiden.

Figur 13. Plads ved siden af dør mindst 0,5 meter.

Figur 9. Plads ved siden af dør.

Karruseldøre

Karruseldøre kan være meget vanskelige at passere for personer i kørestol, med synshandicap, gangbesvær og med førerhund. Dørene skal normalt have en relativt stor diameter og et lille antal fløje for at kunne passeres af kørestolsbrugere. Karruseldøre bør derfor suppleres med sidehængslede døre eller skydedøre. Selvåbnende skydedøre er en velegnet løsning.

Dørtrin

Højden på dørtrin må ikke overstige 25 mm, og generelt bør dørtrin undgås i fælles adgangsveje. Alternativt kan forsænkede bundstykker anvendes, se figur 10. Af hensyn til svagsynede anbefales det at gøre dørtrin nemme at se, fx ved at vælge et materiale, der afviger fra gulvbelægningen. Tabel 3 angiver højder på dørtrin afhængig af kvalitetsniveau for tilgængelighed.

Figur 14. Forsænket
                        bundstykke. Højde på dørtrin højst 25 millimeter.

Figur 10. Forsænket bundstykke.

Tabel 3. Højde af dørtrin afhængig af kvalitetsniveau for tilgængelighed.

Tilgængelighed

Højde af dørtrin

Kvalitetsniveau C

Maks. 25 mm

Kvalitetsniveau B

15 mm, anvendes fx ved indgangsdøre i tilgængeligt boligbyggeri, som skal være egnet for personer med gangbesvær, i kørestol eller med rollator

Kvalitetsniveau A

0 mm, anvendes fx indendørs i tilgængelige boliger og ved alle døre i plejeorienteret byggeri

 

Betjeningskraft

For at sikre tilgængelighed til bygninger bør døres maksimale åbningskraft være 25 N (svarende til en vægt på ca. 2,5 kg), og de bør kunne betjenes med en lukket hånd, se tabel 4. Selvåbnende døre anbefales, særligt ved yderdøre og branddøre.

Tabel 4. Åbningskraft for døre afhængig af kvalitetsniveau for tilgængelighed.

Tilgængelighed

Åbningskraft

Kvalitetsniveau C

Åbningskraft, der sikrer tilgængelighed for alle

Kvalitetsniveau B

Maks. 25 N (svarende til en vægt på ca. 2,5 kg). Evt. dørpumpe justeres til så lav lukkekraft som muligt

Kvalitetsniveau A

Selvåbnende dør, dvs. aktivering via føler

Adgangsveje - sammenhæng ml. 2.6.3, stk. 2+5 og 3.2.1, stk. 1

Spørgsmål:

I kapitel 2.6.3, stk. 2 stilles der en række krav til adgangs- og tilkørselsarealer, så de kan benyttes af personer med handicap. Det fremgår dog af kapitel 2.6.3, stk. 5, at disse detaljerede krav ikke gælder for fritliggende enfamiliehuse, der alene anvendes til boligformål og sommerhuse i sommerhusområder.

Samtidig fremgår det af kapitel 3.2.1, stk. 2, at der skal være niveaufri adgang i form af blandt andet et vandret, fast og plant areal på 1,5 x 1,5 m udenfor bygningens yderdør.

Hvordan det hænger sammen med kapitel 3.2.1, stk. 1, hvoraf det fremgår at bygningers adgangsforhold skal sikre adgang for alle?

Svar

Der er netop en klar sammenhæng mellem kapitel 3.2.1, stk. 1 og 2, idet det af kapitel 3.2.1, stk. 1 fremgår, at der skal være adgang til enhver bolig eller anden enhed via fælles adgangsvej fra det fri. Samtidig sikrer, kapitel 3.2.1, stk. 2, at der også er niveaufri adgang ved bygningens yderdøre fra arealet udenfor bygningen og ind i selve bygningen.   

Når fritliggende enfamiliehuse i henhold til kapitel 2.6.3 fritages fra de detaljerede krav til adgangs- og tilkørselsarealer i kapitel 2.6.3, stk. 2 er det alene med det formål at sikre, at der ikke stilles en række uhensigtsmæssige krav til detaljeringen af adgangsveje til netop fritliggende enfamiliehuse, krav der er relevante for al andet offentligt tilgængeligt byggeri.

Bygningsreglementet stiller således ikke detaljerede krav til udførelse af adgangsveje til fritliggende enfamiliehuse, men dette betyder naturligvis ikke, at der ikke i henhold til kapitel 3.2.1, stk. 1 skal være adgang for alle fra det fri eller via fælles adgangsvej, også i forbindelse med fritliggende enfamiliehuse.