....

Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

31.12.2014 - 31.12.2015

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske altandøre, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt andre hævede opholdsarealer skal under hensyn til bygningens anvendelse sikres med værn og forsynes med håndlister. Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i.

(3.2.3, stk. 1)

Kravet kan opfyldes ved, at opsætte håndlister i begge sider af trapper. Smalle trapper kan forsynes med håndliste i kun én side, når afstanden mellem håndlisten og væg, spindel eller lignende er mindre end 1,1 m. Ramper med en hældning mellem 1:20 – 1:25 kan i stedet for håndlister forsynes med værn uden fare for fald til siderne. Brede trapper og ramper bør opdeles med håndlister med en afstand på højst 2 m.

Højden på værn eller rækværk bør være mindst 1,0 m. Ved trapper og ramper bør højden på værnet være mindst 0,8 m og over trappereposer mindst 0,9 m. Ved trapper med bredere lysning end 0,3 m, altangange og luftsluser bør højden af værnet forøges passende, dog til mindst 1,2 m.

Håndlister bør føres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret. Det nederste af trappen bør afskærmes med værn, så en fri højde på 2,2 m opnås.

Højden af værn og håndlister måles over trinforkanter og ramper.

Stk. 2

Alle typer af værn eller rækværk skal under hensyn til bygningens anvendelse udformes, så personer sikres på betryggende måde. Værn udført af glas skal udføres i henhold til bestemmelserne i kap. 4 Konstruktioner.

(3.2.3, stk. 2)

Den indbyrdes afstand mellem alle typer af balustre, herunder lodrette og vandrette, skal udformes, så de ikke giver anledning til personskader. Der skal i særlig grad tages hensyn til, at børn ikke kan klatre på dem eller komme i klemme mellem dem.

For benyttelsen af glas i værn, herunder i forbindelse med niveauforskelle henvises til DS/INF 119, Bygningsglas – Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas – Personsikkerhed.

Anvisninger

Stk. 1

 

Figur 19. Højde på værn mindst
                        1,2 meter. Placering af håndliste i højde mellem 0,8 og 1,2 meter. Bredde på håndliste
                        mellem 40 og 50 millimeter. Afstand fra værn 50 millimeter.

Figur 15. Placering og udformning af håndlister og værn.

Håndlister

Håndlister skal som hovedregel opsættes langs ramper, iht. kapitel 3.2.2, stk. 2 om fælles adgangsveje.

Håndlister kan gøres nemme at gribe om og holde fast i ved, se figur 15:

 • – Et cirkulært, ovalt eller afrundet tværsnit på 40-50 mm i diameter.

 • – En afstand til væg og understøtning på mindst 50 mm.

 • – En vandret afslutning på mindst 0,3 meter ved start og slutning på trapper og ramper.

 • – En ubrudt føring hen over reposer.

 • – En placering i højden på 0,8-1,0 meter.

 

Bestemmelsen i dette kapitel giver dog mulighed for at undlade håndlister, hvor der i stedet findes værn uden fare for fald til siderne.

Afskærmning af fritstående trapper

Af sikkerhedshensyn bør undersiden af fritstående trapper afskærmes, så uopmærksomme personer og synshandicappede ikke støder hovedet mod trappen.

Højde af værn

Vær opmærksom på, at trapper med mere end 0,3 meter fri lysning til en af siderne, skal have værn i en højde på mindst 1,2 meter, men at der stadig skal findes håndlister i en højde, som gør dem nemme at gribe om og holde fast i, som hovedregel 0,8 til 1,0 meter over trinforkanterne. Altaner anbefales at være forsynet med værn med samme højde, som kræves ved altangange, dvs. mindst 1,2 meter.

Stk. 2

 

For at sikre børn mod at komme i klemme, bør åbninger i værn og rækværk dimensioneres, så en barnekrop ikke kan presses igennem. Dette kan afprøves som i DS/EN 1176 (Dansk Standard, 2008-2009), hvor en stump kile på 89 × 140 mm forsøges trykket gennem åbningerne. Ved et tryk på op til 222 N må kilen ikke passere helt igennem. For eksempel bør lodrette balustre anbringes mindre end 89 mm fra hinanden og være stive nok til at bestå ovennævnte prøve.

Åbninger mellem trappetrin bør sikres på samme måde.

Værn bør desuden udføres, så det er svært for børn at kravle op på dem, fx ved at anvende lodrette balustre eller lukkede værn, se figur 16.

Retningslinjer for anvendelse af glas som værn er beskrevet i anvisningstekst til kapitel 4.3, Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner, stk. 2.

Figur 20. Åbninger i værn og rækværk skal have bredde på cirka 80 millimeter.

Figur 16. Åbninger i værn og rækværk.