....

Forside
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

7.6 Mindste varmeisolering

01.07.2017 -

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Benyttes energirammen i kap. 7.2, varmetabsrammen i kap. 7.3.3 eller sommerhusbestemmelserne i kap. 7.5, stk. 3, skal de enkelte bygningsdele isoleres svarende til, at varmetabene gennem dem ikke overstiger værdierne i nedenstående tabel.

Bygningsdel U-værdi [W/m 2 K]
Ydervægge og kældervægge mod jord. 0,30
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er 5 °C eller mere lavere end temperaturen i det aktuelle rum. 0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum. 0,20
Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede. 0,50
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, fladetage og skråvægge direkte mod tag 0,20
Yderdøre uden glas. 1,40
Yderdøre med glas. 1,50
For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede samt glasvægge og vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, der er 5 °C eller mere end 5 °C lavere end temperaturen i det aktuelle rum. 1,80
Ovenlyskupler. 1,40
Isolerede partier i glasydervægge. 0,60
Etageadskillelser og vægge mod fryserum. 0,15
Etageadskillelser og vægge mod kølerum. 0,25
Bygningsdel Linjetab [W/mK]
Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 °C 0,40
Fundamenter omkring gulve med gulvvarme. 0,20
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme. 0,06
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler. 0,20

(7.6 Stk. 1)

Kravet om mindste varmeisolering skyldes ikke alene et ønske om energibesparelse, men er også relateret til komfort og risiko for kondens. Det angivne maksimale varmetab gælder for hele bygningsdelen. Eventuelle kuldebroer i bygningsdelen skal således regnes med. DS 418 Beregning af bygningers varmetab indeholder beskrivelser af typiske kuldebroer og deres betydning for varmetabet. Kravet til yderdøre gælder for en standardstørrelse på 1,23 x 2,18 m. Yderdøre med glas omfatter f.eks. også skydedøre.

Isolerede partier i glasydervægge og vinduer skal medregnes i det dimensionerende transmissionstab. Kravet er til center-U-værdien. I visse tilfælde, f.eks. ved høje bygninger eller vanskelige jordforhold, kan det være svært helt at overholde kravene til linjetab ved fundamenter. I disse tilfælde kan der accepteres en tilsvarende højere linjetabskoefficent. Det ekstra varmetab skal indregnes i energirammen.

Stk. 2

For vinduer og glasydervægge må energitilskuddet ikke være mindre end -17 kWh/m² pr. år.

(7.6, stk. 2-3)

Beregning af energitilskuddet for vinduer og ovenlysvinduer sker på grundlag af bilag 6. Kravet gælder for et referencevindue på 1,23 m x 1,48 m forsynet med producentens standardrude. For et vindue udformet f.eks. som dannebrogsvindue eller forsynet med frisk- luftsventil benyttes ligeledes kravet for referencevinduet, forudsat vinduet forsynes med producentens standardrude.

Stk. 3

For ovenlysvinduer og glastage må energitilskuddet ikke være mindre end 0 kWh/m² pr. år.

Stk. 4

Lydruder og andre funktionsglas kan anvendes forudsat, at referencevinduet med producentens standardrude opfylder kravet til energitilskud. Andre alternativer i form af f.eks. bevægelig udvendig solafskærmning bør overvejes forud for anvendelse af solafskærmende glas.

(7.6, stk. 4)

I særlige situationer er der behov for anvendelse af særlige glastyper, der kan medføre, at det pågældende vindue ikke opfylder kravet i stk. 2 og 3. Forudsat at vinduet med producentens standardrude opfylder bestemmelserne, kan vinduet alligevel anvendes. Forskelle i værdier for energimæssig ydeevne for vinduet skal kunne tilskrives den nødvendige funktion af glasset.

For eksempel kan der benyttes lamineret glas, hvis dette er nødvendigt i forhold til sikkerhed. Der kan dog ikke ændres på gasart eller energibelægninger.

Solafskærmende glas kan være en effektiv måde at holde solvarme ude på. Disse solafskærmende glas indebærer imidlertid, at solvarmen holdes ude på tidspunkter af året, hvor den kunne være nyttiggjort. Derfor bør alternativer som udvendig solafskærmning overvejes. Der kan vælges glas med en lavere solvarmetransmittans (g-værdi), hvis der kan påvises en energimæssig gevinst ved det.