....

Forside
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

8.2 Fordelingsanlæg til varme, køling og varmt brugsvand

01.07.2017 -

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Varme- og køleanlæg skal udføres forsvarligt ud fra sikkerhedsmæssige, energimæssige og indeklimamæssige hensyn.

Stk. 2

Varme- og køleanlæg skal dimensioneres, udformes, styres, udføres og drives som anvist i DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger.

(8.2, stk. 2)

DS 469 omfatter alle typer varme- og køleanlæg, der har til formål at tilføre rum og bygninger samt tilknyttede systemer varme eller køling. Opvarmningsmediet henholdsvis kølemediet i anlægget kan f.eks. være vand, luft eller el.

Stk. 3

Brugsvandsanlæg skal udføres, så risikoen for vækst af legionellabakterier i det varme vand minimeres.

(8.2, stk. 3)

En mulig foranstaltning kan være at sikre, at brugsvandstemperaturen kan hæves tilstrækkeligt, jf. DS 439 Norm for vandinstallationer. Der bør tages højde for, at der kan opstå øget risiko for legionellavækst ved anvendelse af naturgummi og visse former for syntetisk gummi.

Stk. 4

Cirkulationspumper i varme-, varmtvands-, jordvarme- og køleanlæg skal opfylde kravene i EU-forordning nr. 641/2009/EF.

Stk. 5

Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af varme- og køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at varme- og køleanlæggene overholder bygningsreglementets krav til indregulering og styring. Dokumentation af funktionsafprøvningen skal indsendes til kommunen senest ved færdigmelding.

(8.2, stk. 5)

Der henvises til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om funktionsafprøvning.

Jordvarmepumper - kap. 8.2, stk. 8

Spørgsmål:

Gælder bestemmelsen om A-mærkning af cirkulationspumper også pumpen i jordslangekredsløbet?

Svar:

Ja. Uanset om der er flowregulering i jordslangekredsen er der en stor energibesparelse ved at bruge A-mærkede pumper eller pumper, der opfylder tilsvarende energimæssige krav hertil.

Nye fyringsanlæg med indbyggede cirkulationspumpe - kap. 8.2, stk. 8

Spørgsmål:

Skal cirkulationspumpen i mit nye gasfyr være A-mærket?

Svar:

Ja. Hvis fyret er installeret efter 1. januar 2011 skal cirkulationspumpen være A-mærket eller opfylde tilsvarende energimæssige krav hertil.

Udskiftning af cirkulationspumper - kap. 7.4.1, stk. 3 samt kap. 8.2, stk. 8

Spørgsmål:

Gælder bestemmelserne i kapitel 8 om A-mærkede cirkulationspumper også ved udskiftning?

Svar:

Ja. Det følger af kapitel 7.4.1, stk. 3, at bestemmelserne i kapitel 8 gælder ved udskiftning. Det gælder således også cirkulationspumper.

Tidligere kravtekst 8.2, stk. 8 (30.06.2010-30.11.2010)


Cirkulationspumper i varme-, varmtvands-, jordvarme- og køleanlæg skal være A-mærkede eller opfylde tilsvarende energimæssige krav hertil. For store pumper, der ikke er omfattet af A-mærkningen, henvises til bestemmelserne om pumper i DS 469, Varmeanlæg med vand som varmebærende medium.