....

Forside
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

1.3 Ansøgning om byggetilladelse

01.07.2017 -

 

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Et byggearbejde må ikke påbegyndes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, med mindre andet er bestemt i kap. 1.3.5 eller kap. 1.6.

(1.3, stk. 1)

En bygherre, der opfører ny bebyggelse, som hovedsageligt skal anvendes til beboelse, skal forsikre bebyggelsen mod byggeskader, der har deres årsag i forhold ved opførelsen af bebyggelsen, jf. byggelovens 25A, stk. 1. Ved behandlingen af en byggeansøgning skal kommunen påse, om der foreligger dokumentation for, at et forsikringsselskab har afgivet tilbud på en byggeskadeforsikring jf. byggelovens § 25C, stk. 1.

Kommunalbestyrelsen kan benytte deltilladelser, så byggeriet kan påbegyndes, uden at alle forhold i byggesagen er endeligt afklaret, jf. byggelovens § 16, stk. 9. Herved kan kommunalbestyrelsen sikre sig, at f.eks. alle nødvendige statiske beregninger og tegninger for den følgende etape foreligger, inden den enkelte deltilladelse gives.

Opsætning af altaner er omfattet af kravet om byggetilladelse og skal behandles i henhold til bestemmelserne i kap. 1.3.1, 1.3.2 og 1.3.3.

Stk. 2

Ansøgning om byggetilladelse skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunen stiller til rådighed.

(1.3, stk. 2)

Den digitale ansøgning anses at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunen.

Kommunen skal tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde, hvis der er særlige forhold, der gør, at ansøgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. Kommunen kan undlade at afvise en ansøgning, der ikke er modtaget digitalt, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele ved at modtage ansøgningen på anden måde end kommunens digitale løsning.

Stk. 3

Ansøgningen signeres af ejeren med digital signatur. Hvis ansøgningen ikke er signeret af ejeren, skal ansøgeren på anden måde dokumentere sin ret til at udføre arbejdet.

(1.3, stk. 3)

En ansøgning om byggetilladelse skal som udgangspunkt signeres af bygningsejeren. Bygningsejeren kan dog lade andre ansøge via fuldmagt eller på anden måde dokumentere, at han har ret til at udføre arbejdet.

Det forudsættes, at de digitale systemer, som kommunen stiller til rådighed for ansøgning mv., indrettes på en sådan måde, at kommunen kan identificere, hvem der har indgivet ansøgningen.

Der stilles krav om anvendelse af en sikker identifikation af ejeren i form af den nødvendige digitale signatur som eksempelvis NemID eller en digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden eller højere, og som er teknisk kompatible med OCES.

Stk. 4

Såfremt bebyggelsen er omfattet af bestemmelserne i kap. 1.3.1 eller kap. 1.3.2 skal dette fremgå af ansøgningen.

(1.3, stk. 4)

Kommunalbestyrelsen foretager den endelige vurdering af, om bebyggelsen er omfattet af enten kap. 1.3.1 eller kap. 1.3.2.

Stk. 5

Ved transportable konstruktioner, som ikke er certificeret efter reglerne i bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner, jf. kap. 1.3.5, skal ansøgning om byggetilladelse til opstilling af konstruktionen indgives og signeres med digital signatur af brugeren af konstruktionen.

(1.3, stk. 5)

Ejeren og brugeren kan være den samme fysiske eller juridiske person. Ved bruger forstås den fysiske eller juridiske person, der rent faktisk skal anvende konstruktionen, eller til hvis arrangement konstruktionen skal anvendes.

Gældende regler for midlertidige konstruktioner

Vejledning om de gældende regler for midlertidige konstruktioner udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Søfartsstyrelsen. Vejledningen tager især sigte på midlertidige flydende konstruktioner. Spørgsmål til de forskellige afsnit skal rettes til den ANSVARLIGE myndighed.
Læs: Gældende regler for midlertidige konstruktioner (PDF)

Solceller og solfangere


Solceller og solfangere kan opsættes både på bebyggelse eller på jorden ved siden af. Energistyrelsen har udarbejdet en juridisk vejledning til kommunerne, der omhandler begge forhold.

Juridsk vejledning om solceller og solfangere (PDF)

 

Byggelovens § 16 og BR10 kap. 1.3 - Ansøgning om byggetilladelse- Hvilken myndighed?

Hvilken myndighed skal man søge byggetilladelse hos?


Svar:

Et byggearbejde må ikke påbegyndes uden tilladelse fra kommunen.

Kap. 1.3 og Bilag 1 - Byggetilladelse - inddragelse af loftsrum

Kræves der en byggetilladelse for at inddrage loftsrum til beboelse?

Svar

Hvis loftsrummet er medregnet i boligens areal efter Bilag 1, B.1.1.3, stk. 5, kræves der ikke byggetilladelse, og der skal ikke ske anmeldelse.

Hvis loftsrummet ikke er medregnet i boligens areal, kræves byggetilladelse, da der sker en udvidelse af etagearealet, jf. BR08 1.6.

Kontakt eventuelt kommunen for at få at vide, om loftsrummet er medregnet i boligens areal.

Byggelovens § 2 og BR10 kap. 1.3 - definition af en tilbygning

Hvad er en tilbygning?

Svar:
En tilbygning er en forøgelse af arealet af en allerede eksisterende bygning. Dette gælder uanset, hvor stor tilbygningen er.
En definition findes i Dansk Miljøret side 250: "Ny bygning, der sammenbygges med en eksisterende bygning med dennes udvidelse for øje og anbringelse af nye bygningsdele (i vid forstand) på en bygning."

BR10 kap.1.3 - Transportable konstruktioner

Skal telte og lignende transportable konstruktioner overholde krav i bygningsreglementet?

Svar:
Transportable konstruktioner er omfattet af byggeloven, når de gøres til genstand for bygningsmæssig udnyttelse, der ikke er af rent forbigående karakter. Bygningsreglementets bestemmelser skal derfor overholdes, hvad angår krav som byggetilladelse, konstruktions- og brandbestemmelser.
Transportable konstruktioner, der er tilladt opstillet i medfør af lov om sommerhuse og campering mv. er ikke omfattet af byggeloven.

Kap. 1.3.3 - Nedgravning af køleskab til opbevaring af døde dyr

Kræver etableringen af et nedgravet køleskab til opbevaring af døde dyr byggetilladelse?

Svar:

Byggeloven finder anvendelse ved opførelse af ny bebyggelse , jf. § 2, stk. 1, litra a. Ved bebyggelse forstås bygninger og mure samt andre faste konstruktioner og anlæg, når lovens anvendelse på de pågældende konstruktioner er begrundet i de hensyn, som loven tilsigter at varetage , jf. § 2, stk. 2. Som eksempler fra tidligere byggelove samt byggelovens forarbejder kan nævnes tank- og beholderanlæg.

En nedgravet kølegrav er på baggrund af ovenstående en bebyggelse i byggelovens forstand.

Byggelovens § 16 og bygningsreglementet kap. 1.3, stk. 1 bestemmer, at et byggearbejde ikke må påbegyndes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Undtagelserne til denne bestemmelse  medmindre andet er bestemt i kap. 1.5 eller 1.6. Da kap. 1.5 og 1.6 således er undtagelsesbestemmelser til udgangspunktet i kap. 1.3, skal bestemmelserne fortolkes indskrænkende.

Da kølegrave til døde dyr hverken er nævnt i kap. 1.5 eller kap. 1.6, er disse omfattet af kravet om byggetilladelse. Disse konstruktioner kan derfor alene opføres efter der er meddelt byggetilladelse fra kommunen.  

I forbindelse med byggesagsbehandlingen skal kommunen påse, at anden relevant lovgivning er overholdt, jf. kap. 1.10. Kommunen skal derfor se på, om der kan være miljøretlige eller sundhedsretlige regler, som bevirker, at en kølegrav til døde dyre ikke kan tillades.

huse