....

Forside
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

1.5 Anmeldelse (UDGÅET)

01.07.2017 -

 

Vejledning om garager og carporte

Der har, i forbindelse med ikrafttræden af nye regler vedr. hvornår der skal ske anmeldelse ved opførelse af garager og carporte, været en del tvivl om hvorledes reglerne skal fortolkes. Nærværende notat søger at opklare de fleste umiddelbare misforståelser i forbindelse hermed.

Læs vejledning om garager og carporte

Opførelse af vindmøller

Udtalelsen behandler afgrænsningen af hvilke vindmøller der alene skal anmeldes i medfør af BR10, kap. 1.5, stk. 1, nr. 6.
Vejledende udtalelse om byggesagsbehandling ved opførelse af vindmøller (PDF)

 

kap. 1.5, stk. 2 - anmeldelse - reaktionstid

Hvor hurtigt skal kommunen reagere på en byggeanmeldelse?

Svar

Ved anmeldelsessager skal kommunen reagere inden 2 uger i henhold til BR10 1.5, stk. 2. Hvis ikke kommunen har reageret indenfor denne frist, kan byggearbejdet påbegyndes.

kap. 1.5, stk. 1, nr. 9. Mobilmaster - bærerør

Spørgsmål: Omfatter bestemmelsen også bærerør, der bruges i forbindelse med mobilantenner?

Svar:

Bygningsreglementets kap. 1.5, stk. 1, nr. 9, bestemmer, at antennesystemer, der anvendes til radiokommunikation i elektroniske kommunikationsnet, som defineret i telelovens § 2, nr. 4 og 5 kan opføres efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen. I stk. 9 er angivet hvilke oplysninger, der skal være vedlagt anmeldelsen.

Til en antenne, der er omfattet af kap. 1.5, stk. 1, nr. 9, hører eventuelle komponenter, der er en klar forudsætning for, at antennen kan anvendes til radiokommunikation i elektroniske kommunikationsnet. Bestemmelsen omfatter således ikke antenner, der ikke anvendes til radiokommunikation efter telelovens § 2, nr. 4 og 5.  

Bærerør er ofte en nødvendig forudsætning for at en antenne kan monteres på en bygning. Det er derfor styrelsens vurdering, at bærerør som en del af antennen er omfattet af bestemmelsen i kap. 1.5, stk. 1, nr. 9. 

Bestemmelsen omfatter ikke master eller andre typer af bærende konstruktioner, hvorpå antennen monteres. Radomer og andet tilbehør, som ikke i sig selv er en nødvendig forudsætning for antennens funktion, er heller ikke omfattet.

Større parkeringspladser og befæstede arealer - byggeloven § 2, stk. 2 og BR10 kap. 1.5, stk. 1, nr 8

Spørgsmål:

Er større parkeringspladser og befæstede arealer, eksempelvis ved industrivirksomheder og skoler, omfattet af byggeloven? Og anmeldelsesbestemmelsen i kap. 1.5, stk. 1, nr. 8?

Svar:

Byggelovens § 2, stk. 2 bestemmer, at der ved bebyggelse forstås bygninger og mure samt andre faste konstruktioner og anlæg, når lovens anvendelse på de pågældende konstruktioner mv. er begrundet i de hensyn, som loven tilsigter at varetage.

Byggeloven fra 1961 nævnte eksplicit, at tank- og beholderanlæg, tribuner, transportbroer, tunnelanlæg og kraner er at betragte som bebyggelse. Af domspraksis fremgår det, at lysreklamer, antenneanlæg, radiomaster, brændeskure mv. er at betragte som bebyggelse i byggelovens forstand.

Det er på baggrund af ovenstående Energistyrelsens opfattelse, at en parkeringsplads eller en anden lignende større befæstet plads ikke i sig selv er en bygningsmæssig konstruktion, der er omfattet af byggelovens § 2, stk. 2.

Enkelte steder i bygningsreglementet er der fastsat helt særlige bestemmelser for kommunernes sagsbehandling i forbindelse med disse befæstede typer af pladser, eksempelvis i bygningsreglementets kap. 1.5, stk. 1, nr. 8, hvorefter anlæg af disse pladser kan finde sted efter anmeldelse til kommunen. De pladser, der er reguleret i forbindelse med kommunens sagsbehandling eller i forbindelse med reglerne om anlæg af parkeringspladser, er befæstede pladser, der anlægges som en del af et byggearbejde, hvor der opføres en bygningsmæssig konstruktion, der er omfattet af byggelovens § 2, stk. 2 samt stk. 1. Pladserne er således alene omfattet af bygningsreglementet, idet de knytter sig til en bygningsmæssig konstruktion og i sig selv har en fast og permanent karakter.

I forlængelse af ovenstående er det Energistyrelsens opfattelse, at befæstede pladser, der ikke skal anlægges i forbindelse med et byggearbejdes udførelse og som tilknytning til en bebyggelse ikke i sig selv er omfattet af byggelovens anvendelsesområde.