....

Forside
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

1.10 Forhold til anden lovgivning

01.07.2017 -

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Inden der kan gives byggetilladelse, skal kommunalbestyrelsen undersøge, om byggearbejdet er i strid med anden lovgivning, herunder:

Lov om planlægning

Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Lov om naturbeskyttelse

Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Lov om skove

Lov om miljøbeskyttelse

Lov om forurenet jord

Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål mv.

Lov om arbejdsmiljø

Lov om offentlige veje

Lov om private fællesveje

Lov om sanering

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om varmeforsyning

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Beredskabsloven

Museumsloven

Lov om vandforsyning

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

(1.10, stk. 1)

Kommunalbestyrelsens pligt omfatter al anden lovgivning, der er relevant i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Listen over lovgivning som skal undersøges er ikke udtømmende.

For bygninger omfattet af kap. 1.3.1 gælder, at ansøger selv er ansvarlig for, at der ikke er forhold vedrørende kap. 3-8, som er i modstrid med bestemmelser i anden lovgivning.

For bygninger omfattet af kap. 1.3.2 gælder, at ansøger selv er ansvarlig for, at der ikke er forhold vedrørende kap. 3-4 og kap. 6-8, som er i modstrid med bestemmelser i anden lovgivning.

For bygninger omfattet af kap. 1.6, hvor der ikke er krav om byggetilladelse, gælder, at ansøger selv er ansvarlig for, at der ikke er forhold i strid med anden lovgivning. Det kan f.eks. være nødvendigt at søge om tilladelse efter planloven.

Er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre kontrol med et forhold af teknisk karakter i henhold til anden lovgivning, som f.eks. miljølovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen, planlovgivningen mv. eller en privatoprettet servitut, skal kommunalbestyrelsen fortsat udøve denne kontrolfunktion. Følger det af anden lovgivning, at bygningsreglementets regler på et bestemt område skal kontrolleres af kommunen, vil kommunen fortsat skulle foretage denne kontrolfunktion, da hjemlen til kontrollen følger af anden lovgivning.

Stk. 2

Hvis der i byggetilladelsen optages krav fra anden lovgivning, skal dette nævnes særskilt i tilladelsen.

Stk. 3

Såfremt der ikke efter stk. 1 er foretaget en tilstrækkelig habitatvurdering, skal kommunalbestyrelsen, forinden der meddeles byggetilladelse, vurdere, om planen eller projektet vil påvirke et habitatområde negativt.

(1.10, stk. 3)

Alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for dette. Denne vurdering skal foretages, inden myndigheden giver tilladelsen. Hvis det ikke kan udelukkes, at planen eller projektet vil påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde negativt, må myndigheden ikke give sin tilladelse til projektet eller planen.

Kravet gælder også for byggeri uden for et udpeget område, der kan have en påvirkning ind i området.

I de tilfælde, hvor en væsentlig påvirkning ikke kan afvises, skal gennemføres en konsekvensvurdering, der skal dokumentere påvirkningens omfang. Der kan således ikke gives byggetilladelse, medmindre det på baggrund af konsekvensvurderingen kan afvises, at der sker skade på et habitatområde.

Stk. 4

Hvis der foreligger helt særlige og bydende nødvendige nationale hensyn til væsentlige samfundsinteresser og hvor der ikke er andre alternativer, kan der uanset stk. 3, meddeles byggetilladelse.

(1.10, stk. 4)

Der er tale om helt særlige tilfælde, hvor bydende nødvendige nationale hensyn til væsentlige samfundsmæssige interesser kun kan opfyldes ved at se bort fra det overordnede hensyn til et internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning. Undtagelsen kan således ikke anvendes ved lokale og regionale hensyn. Som eksempel på helt særlige og bydende nødvendige nationale hensyn til væsentlige samfundsmæssige interesser kan nævnes opførelse af en vindmøllepark.

Energimærkning af nybyggeri og dokumentation

I vejledningen beskrives reglerne om manglende dokumentation for energimærkning af nybyggeri. Beskrivelsen er bygget op som følger: 1) Beskrivelse af reglerne i bygningsreglementet 2) Manglende energimærke ved bygninger, der kræver ibrugtagningstilladelse 3) Manglende energimærke ved bygninger, der alene skal færdigmeldes 4) Manglende energimærke ved bygninger, der hverken kræver ibrugtagningstilladelse eller færdigmelding.
Læs: Energimærkning af nybyggeri og dokumentation (PDF)

Gældende regler for midlertidige konstruktioner

Vejledning om de gældende regler for midlertidige konstruktioner udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Søfartsstyrelsen. Vejledningen tager især sigte på midlertidige flydende konstruktioner. Spørgsmål til de forskellige afsnit skal rettes til den ANSVARLIGE myndighed.
Læs: Gældende regler for midlertidige konstruktioner (PDF)

Vejledning til kommunerne om behandling af byggeansøgninger i internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder).

Denne vejledning retter sig specifikt mod den habitatvurdering, der relaterer sig til byggesager i eller ved internationale naturbeskyttelsesområder Disse områder omfatter habitat- og fuglebeskyttelsesområder og kaldes også Natura 2000-områder. Områderne er udpeget for at beskytte bestemte naturtyper og dyre- og plantearter (kaldet udpegningsgrundlaget). Målgruppen for vejledningen er byggesagsbehandlere i landets kommuner.
Læs Vejledning om behandling af byggeansøgninger i internationale naturbeskyttelsesområder (PDF)

Kap. 1.3,1 og 1.10- Teknisk byggesagsbehandling og energimærkning

Skal kommunen tjekke energimærkninger i sager, hvor der ikke skal teknisk byggesagsbehandles?


Svar:
BR10 kap. 1.10 bestemmer, at kommunen skal undersøge, om byggearbejdet er i strid med anden lovgivning, herunder lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Denne pligt eksisterer for kommunen, uanset om kommunen i den pågældende byggesag skal foretage teknisk byggesagsbehandling.
Energimærket, der udstedes i henhold til lov om fremme af energibesparelser i bygninger, viser, hvorvidt et nybyggeri lever op til de energimæssige krav i bygningsreglementet.
I henhold til byggelovgivningen skal kommunen undersøge, om bygningen er energimærket, samt om energimærket viser, at bygningen lever op til energikravene. I de tilfælde energimærket viser, at bygningen ikke overholder bygningsreglementets krav til energiforbruget, er bygningen ikke lovligt udført. Dette betyder, at byggesagen ikke kan afsluttes, og at der ikke kan udstedes ibrugtagningstilladelse, før end byggeriet er blevet udbedret, og der er udstedt nyt energimærke, der viser, at bygningen lever op til energikravene.
Energimærkningen skal fremsendes til den stedlige kommune senest samtidig med afslutningen af byggearbejdet. Dette fremgår ag af bekendtgørelse af energimærkning. Udebliver energimærket kan kommunen ikke afslutte byggesagen.
I tilfælde hvor kommunen får tilsendt et energimærke, hvoraf det fremgår, at energikravene ikke er opfyldt, skal kommunen kræve, at bygningsejeren får udbedret forholdene og fremsender tilfredsstillende energimærkning.

Læs mere herom i Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledende udtalelse om energimærkning af nybyggeri og dokumentation, som findes under vejledninger.

Tidligere vejledningstekst 1.10, stk. 5 (30.06.2010-30.11.2010)

Der er tale om helt særlige tilfælde, hvor bydende nødvendige nationale hensyn til væsentlige samfundsmæssige interesser kun kan opfyldes ved at se bort fra det overordnede hensyn til
et internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning. Undtagelsen kan således ikke anvendes ved
lokale og regionale hensyn. Som eksempel på helt særlige og bydende nødvendige nationale hensyn til
væsentlige samfundsmæssige interesser kan nævnes opførelse af en havvindmøllepark.

Se habitatdirektivets procedurebeskrivelse i EBSTs vejledning herom.