....

Forside
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

01.07.2017 -

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

En bebyggelses samlede omfang og indvirkning på omgivelserne reguleres med hensyn til:

1. Grundens størrelse.

2. Bebyggelsens afstand til skel mod nabo, vej, sti og anden bebyggelse på samme grund.

3. Bebyggelsens etageantal og højde, herunder bebyg- gelsens højde i forhold til skel mod nabo, vej, sti og anden bebyggelse på samme grund.

4. Bebyggelsens etageareal og bebyggelsesprocent.

5. De ubebyggede arealers indretning.

(2.1, stk. 1)

Bestemmelsen beskriver de forhold, der er gældende for kapitel 2 både inden for byggeretten i henhold til kapitel 2.2 og ved en helhedsvurdering i henhold til kapitel 2.3. De bebyggelsesregulerende forhold kan indgå som vilkår i byggetilladelsen.

Stk. 2

Beregning af de bebyggelsesregulerende forhold skal ske efter beregningsreglerne i bilag 1.

Stk. 3

Bestemmelserne i kapitel 2 finder ikke anvendelse, hvis en lokalplan eller en byplanvedtægt eller en reguleringsplan efter de tidligere gældende byggelove fastsætter andre bestemmelser om de pågældende forhold.

(2.1, stk. 3)

Bestemmelserne i planloven gælder forud for de bygningsregulerende bestemmelser i kapitel 2. Bestemmelserne i kapitel 2 har alene udfyldende karakter i forhold til bebyggelse i landzone.

Stk. 4

Beregningsreglerne efter bilag 1 er selvstændigt gældende og kan ikke ændres ved lokalplan, byplanvedtægt eller reguleringsplan.

Lokalplansbestemmelser om energiklasser og bebyggelsesprocenter ctr. BR10

Hvis en lokalplan indeholder krav om, at byggeri skal opføres i henhold
til lavenergiklasse 1, skal byggeriet, idet bygningsreglementet er blevet
ændret, opføres efter lavenergiklasse 2015, som fremgår af BR10. Lokalplanen
kræves således ikke ændret af denne grund.
Læs Vejledning om Lokalplansbestemmelser om energiklasser og bebyggelsesprocenter og BR10 (PDF)

kap. 2.1 - 2.6 - Helhedsvurdering

Hvad er en helhedsvurdering?

 Svar:

Ansøges der om opførelse af bebyggelse der ikke er i overensstemmelse med eller ikke er reguleret af byggerettens bestemmelser, skal kommunen foretage en helhedsvurdering.

Ved helhedsvurderingen vurderer kommunen bebyggelsens samlede omfang og indvirkning på omgivelserne, i forhold til grundstørrelse, bebyggelsesprocent, afstandsforhold, etageantal, bebyggelsens højde, samt de ubebyggede arealers indretning, under inddragelse af de generelle kriterier.

De generelle kriterier udtrykker de hensyn som kommunalbestyrelsen skal inddrage i vurderingen, hvorefter bebyggelsens omfang skal være hensigtsmæssig i forhold til anvendelsen, og bebyggelsen skal sikres tilfredsstillende lysforhold, friarealer, adgangs- og tilkørselsforhold, samt svare til det sædvanlige eller det der til stræbes i et område.

Kap. 2.1, stk. 2 - Bebyggelsesregulerende bestemmelser ctr. lokalplaner.

Hvilket bygningsreglement gælder ved fortolkning af bebyggelsesreguleringen i lokalplaner?


Svar

Det fremgår af byggelovens § 8, stk. 4 samt BR10 kap. 2.1, stk. 2, at bestemmelserne i kap. 2..1 - 2.7 ikke finder anvendelse, hvis en lokalplan, byplanvedtægt eller reguleringsplan efter de tidligere gældende byggelove fastsætter andre bestemmelser om de pågældende forhold. Det er således muligt i en lokalplan at fastsætte en anden bebyggelsesprocent, end den der fremgår af kap. 2.7.

Beregningsreglerne i bygningsreglementets bilag 1.1.3 er selvstændigt gældende regler, der ikke kan ændres ved en lokalplan. Dette fremgår også af vejledningsteksten til kap. 2.1, stk. 2.


Det betyder, at de beregningsregler, der var gældende på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse, fortsat skal lægges til grund for beregningen af bebyggelsesprocenten i et område, uanset at beregningsreglerne efter senere bygningsreglementer måtte være ændret.

Se endvidere Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledende udtalelse om lokalplansbestemmelser om energiklasser og bebyggelsesprocenter ctr. BR10, som findes under vejledninger.

kap. 2.7 og kap. 2.1, stk. 2 - Byggeretten

Hvad er byggeretten?

Svar:

Byggeretten kan beskrives som retten til at opføre bebyggelse på en grund, såfremt bestemmelserne i BR10, kap. 2.7, om bebyggelsesprocent, etageantal, højde- og afstandsforhold overholdes.

Byggeretten indebærer, at kommunen ikke kan nægte at godkende en ansøgning, om opførelse af bebyggelse der holder sig inden for byggerettens bestemmelser.

Ansøges der om opførelse af bebyggelse der ikke er i overensstemmelse med eller ikke er reguleret af byggerettens bestemmelser, skal kommunen foretage en helhedsvurdering.

Bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt om bebyggelsesprocent, etageantal, højde og afstandsforhold, gælder forud for bygningsreglementets bestemmelser.