....

Forside
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

01.07.2017 -

 

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Kommunalbestyrelsen kan ikke nægte at godkende en bygnings etageareal, etageantal, højde og afstandsforhold samt grundens størrelse, når betingelserne i kapitel 2.2.1, 2.2.2 og 2.2.3 er opfyldt med de begrænsninger og udvidelser, der følger af kapitel 2.2.3.2-2.2.3.6.

(2.2, stk. 1)

Kan en bebyggelse ikke opføres i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 2.2 fastlægges bebyggelsens samlede omfang og indvirkning på omgivelserne ved en helhedsvurdering efter bestemmelserne i kapitel 2.3. Tilladelse vedrørende de bebyggelsesregulerende forhold efter kapitel 2 kan meddeles som vilkår i byggetilladelsen.

kap. 2.1 - 2.6 - Helhedsvurdering

Hvad er en helhedsvurdering?

 Svar:

Ansøges der om opførelse af bebyggelse der ikke er i overensstemmelse med eller ikke er reguleret af byggerettens bestemmelser, skal kommunen foretage en helhedsvurdering.

Ved helhedsvurderingen vurderer kommunen bebyggelsens samlede omfang og indvirkning på omgivelserne, i forhold til grundstørrelse, bebyggelsesprocent, afstandsforhold, etageantal, bebyggelsens højde, samt de ubebyggede arealers indretning, under inddragelse af de generelle kriterier.

De generelle kriterier udtrykker de hensyn som kommunalbestyrelsen skal inddrage i vurderingen, hvorefter bebyggelsens omfang skal være hensigtsmæssig i forhold til anvendelsen, og bebyggelsen skal sikres tilfredsstillende lysforhold, friarealer, adgangs- og tilkørselsforhold, samt svare til det sædvanlige eller det der til stræbes i et område.

Grundens størrelse - Bilag B.1.1.2, stk. 2, Kap. 2.2 og kap. 2.7.5.

Hvordan beregnes grundens størrelse ved udstykning, matrikulering eller
arealoverførsel?

Svar:
Ved udstykning, matrikulering og arealoverførsel, kan kommunalbestyrelsen ikke
nægte at godkende en grundstørrelse der er mindst 700 m2 for enfamilieshuse og
1200 m2 for sommerhuse.

Ved fastsættelse af grundens størrelse skal der imidlertid ses bort fra vejareal
(offentlig og privat fællesvej), eller areal, der skal holdes ubebygget som følge af
hjørneafskæringer eller byggeliniepålæg til sikring af vejanlæg.