....

Forside
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

01.07.2017 -

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Bygninger skal opføres, så der opnås tilfredsstillende forhold i funktions-, sikkerheds-, holdbarheds- og sundhedsmæssig henseende.

Udførelsen skal være i overensstemmelse med god praksis, og der skal anvendes materialer, som er egnede til det konkrete formål.

(4.1, stk. 1)

Forsvarlig udførelse af byggearbejder omfatter foruden sikkerhed for bæreevne, sundhedsmæssige forhold og en vis bestandighed også sikring mod rotter og andre skadedyr. Bestemmelserne omfatter også opførelsesperioden, hvor opfyldelse af bestemmelserne indebærer, at kollaps og lignende skal forhindres. Bygningskonstruktioner mod undergrunden skal sikres mod radon, se kap. 6 om radonsikring. Den samlede bygningskonstruktion skal være lufttæt af hensyn til energiforbruget, se kap. 7 om energiforbrug.

Stk. 2

Bygningskonstruktioner skal dimensioneres, så de kan modstå de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger.

(4.1, stk. 2)

Hensyn til andre forhold, som f.eks. lydisolation og brand kan også være dimensionerende.

Stk. 3

Fundering skal ske til frostsikker dybde og bæredygtig bund eller på anden måde, så der ikke opstår skader som følge af bevægelser i jordbunden.

Underlag for kloak- og drænledninger, fundamentskonstruktioner og lignende skal holdes frostsikre.

(4.1, stk. 3)

Ved udvendig frostsikring af fundamenter bør løsningerne være så robuste og pålidelige, at frostsikringen bevares i hele bygningens levetid.

Stk. 4

Tage og ovenlys i tage skal udføres, så der opnås tilfredsstillende sikkerhed mod gennemtrædning.

Stk. 5

Ved planlægning, projektering, udbud og udførelse af bygningskonstruktioner skal der træffes de foranstaltninger, som af hensyn til klimatiske forhold er nødvendige for en forsvarlig udførelse.

(4.1, stk. 5)

Bestemmelsen skal bl.a. sikre, at våde fugtfølsomme materialer samt materialer og bygningsdele med skimmelsvamp ikke indbygges i opførelsesperioden. Det kan f.eks. ske ved opførelse under total inddækning og hensigtsmæssig opbevaring af byggematerialer. En hensigtsmæssig kvalitetssikringsprocedure er også af stor betydning i denne sammenhæng. Der henvises til Trafik- og Byggestyrelsens bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts.

Funktionskravet kan f.eks. opfyldes ved:

- At der i planlægnings- og projekteringsfasen fokuseres på at undgå materialer og byggetekniske løsninger, der er unødigt fugtfølsomme.

- At der i bygherrens udbuds- og tidsplan eksplicit skal afsættes tid til den nødvendige udtørring af byggematerialer og -konstruktioner.

- At bygherren, hvis muligt inden udbuddet, foretager en cost-benefit analyse af totalinddækning af byggeriet under opførelsen og foreskriver totalinddækning, hvor det er økonomisk fordelagtigt, eller hvor der i udbudsmaterialet er foreskrevet særligt fugtfølsomme materialer eller byggetekniske løsninger.

- At bygherren ved udbud i fagentrepriser for- anstalter fælles faciliteter til opbevaring af fugtfølsomme materialer.

Stk. 6

Bygningskonstruktioner og bygningsmaterialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp.

(4.1, stk. 6)

Kravet skal minimere risikoen for indflytning i for fugtige bygninger samt risikoen for vækst af skimmelsvamp. Dette gælder i forbindelse med såvel nybyggeri som renovering. Ved bestemmelse af et materiales kritiske fugtindhold skal der tages hensyn til eventuel overfladesnavs.

Kravet skal ses i sammenhæng med stk. 5.

Stk. 7

Telte med et samlet areal på op til 50 m2 er ikke omfattet af bestemmelserne i kap. 4.

Rapport om Energisparepotentialer i byggeprocessen

Rapporten behandler energiforbruget i et antal nye byggerier.

Her udgør udtørring og opvarmning af bygningerne ca. 80 pct. af energiforbruget. Maskiner, lifte, håndværktøj, byggepladsbelysning og energiforbrug i mandskabsskure og byggepladskontorer udgør de resterende 20 pct.

Efter rapporten er det derfor væsentligt at arbejde på at nedbringe energiforbruget til udtørring og opvarmning. God planlægning,  ingen unødvendig fugttilførsel og tørre byggematerialer er vigtige tiltag, så energiforbruget kan komme ned.

Læs rapporten her (PDF)

Sne på tage

I løbet af de seneste par vintre har der været et større antal tagkollaps samt forekommet andre skader på bygninger som følge af sne. De mange tagkollaps og skader har især ramt landbrugsbygninger, lagerbygninger, værksteder og sportshaller. I december 2010 skete et større tagkollaps, da dele af taget på Club Danmark Hallen i Valby styrtede sammen som følge af ophobet sne på taget.

Energistyrelsen opfordrer derfor bygningsejere til at undersøge deres bygninger for risiko for tagkollaps og sørge for at rydde eventuel sne fra deres tage. Især opfordres halejere til at undersøge deres haller, særligt hvis hallerne har store spændvidder, for at undgå fremtidige kollaps.

Hvordan rydder jeg mit tag for sne

Pjece som beskriver, hvordan og hvornår bygningsejere bør rydde deres tag for sne.

Læs pjecen (PDF)

Er din bygning snesikker?

Pjecen beskriver, hvordan bygningsejere, særligt landmænd, kan kontrollere, om der er risiko for tagkollaps i bygninger med træspær.

Læs pjecen (PDF).

Forebyg sneskader på haller og store tage

Pjecen beskriver bygningstyper og konstruktioner, hvor der kan være særlig stor risiko for kollaps, og hvor det derfor er hensigtsmæssigt at gennemføre en teknisk undersøgelse.

Læs pjecen (PDF).