....

Forside
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

01.07.2017 -

 

 

Bestemmelse

Vejledning

Stk. 1

Bygninger skal opføres, placeres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende sikkerhed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og på omkringliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet. For dyrestalde skal der sikres acceptable forhold for dyrene i tilfælde af brand.

(5.1, stk. 1)

Omfanget af en brandteknisk dokumentation er beskrevet i kap. 1.3.

For så vidt angår brandsikring af traditionelt byggeri henvises til eksempelsamling om brandsikring af byggeri, og for så vidt angår det mere utraditionelle byggeri henvises tillige til Information om brandteknisk dimensionering.

Bygninger, hvor mange mennesker samles, og bygninger til brandfarlig produktion kan tillige være omfattet af beredskabslovgivningen.

Tilsvarende gælder for bygninger til brandfarlig produktion Bygninger, som anvendes til oplag af produkter, der efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 kan klassificeres som eksplosive, brandfarlige, brandnærende, gasser under tryk, selvreaktive, pyrofore, selvopvarmende, afgivende brandfarlige gasser ved kontakt med vand eller organiske peroxider, jf. forordningens afsnit 2.1 til 2.15, kan tillige være omfattet af beredskabslovgivningen, fyrværkerilovgivningen eller våbenlovgivningen.

Bygninger, som anvendes til følgende oplag, kan endvidere være omfattet af beredskabslovgivningen, selvom de ikke er omfattet af beskrivelsen ovenfor:

- Oplag i siloanlæg med en kapacitet på mere end 200 m³.

- Oplag af produkter, som på grund af deres særlige egenskaber, tilstandsform, emballeringsform og størrelsen af oplaget væsentligt øger risikoen for en omfattende eller langvarig brand og en vanskelig eller langvarig rednings- og slukningsindsats.

Eksempler på sådanne oplag er:

- Væsker med flammepunkt over 55 °C og højst 100 °C.

- Uemballeret træflis i mængder større end 1.000 m³.

- Uemballerede piller af fast biomasse i mængder større end 1.000 m³.

- Uemballeret sukker i mængder større end 200 m³.

- Brændbart affald i mængder større end 1.000 m³.

- Halm i mængder større end 1.000 m³.

Bestemmelserne i beredskabslovgivningen om klassifikation af eksplosionsfarlige områder finder desuden anvendelse. Oplag i det fri er ikke omfattet af bygningsreglementet.

Byggelovens bestemmelser tager udgangspunkt i sikkerhed for personer og dyr. Bestemmelserne skal således sikre mulighed for evakuering af personer og acceptable forhold for redning af dyr, hvilket afspejler sig i bestemmelserne i bygningsreglementet. Det betyder dog ikke, at værdier i en bygning opført efter brandbestemmelserne ikke er sikret. Kravene til bl.a. personsikkerhed og redningsberedskabets indsatsmuligheder er meget tæt knyttet til risikoen for brandspredning og bygningens stabilitet, hvilket ligeledes er afgørende for værdisikringen.

Såfremt der ønskes en meget høj grad af værdisikring, kan det dog være nødvendigt at foretage ekstra tiltag, der særligt retter sig mod værdisikringen.

Stk. 2

Brandsikkerheden i en bygning skal opretholdes i hele bygningens levetid.

(5.1, stk. 2)

For at brandsikkerheden i en bygning kan opretholdes i hele bygningens levetid, bør de brandtekniske installationer og bygningsdele løbende kontrolleres og vedligeholdes. Endvidere henledes opmærksomheden på, at ombygninger eller andre forandringer i bebyggelsen ikke må medføre ulovlig forringelse af brandsikkerheden. Ligeledes kan ændret anvendelse af bebyggelsen nødvendiggøre en ændring af brandsikringen.

Jordbrugerhvervets avls- og driftsbygninger er undtaget fra bestemmelserne i kapitel 5 bortset fra:

- generelt i kap. 5.1,

- flugtveje i kap. 5.2,

- konstruktive forhold i kap. 5.3 (gælder alene for dyrestalde)

- brandtekniske installationer i kap. 5.4 (gælder alene for dyrestalde),

- brand- og røgspredning i kap. 5.5.

- redningsberedskabets indsatsmulighed i kap. 5.6.

Stk. 3

Lagerbygningers indretning og drift skal ske på en sådan måde, at der sikres tilfredsstillende sikkerhed i tilfælde af brand.

(5.1, stk. 3)

Bestemmelsen indebærer, at visse driftsmæssige foranstaltninger skal være opfyldt, når man bruger lagerbygninger. Der henvises til eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri.

Stk. 4

Transportable konstruktioners indretning og drift skal ske på en sådan måde, at der sikres tilfredsstillende sikkerhed i tilfælde af brand.

(5.1, stk. 4)

Bestemmelsen indebærer, at visse driftsmæssige foranstaltninger skal være opfyldt, når man bruger transportable konstruktioner. Der henvises til vejledningen om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner, der indeholder eksempler til opfyldelse af bestemmelsen.

Brev til kommunernes tekniske chefer vedrørende eftervisning af bygningsreglementets brandkrav

Energistyrelsen har fået en række henvendelser om, at der blandt kommunernes byggesagsbehandlere er usikkerhed om, hvorledes det kan dokumenteres, at de funktionsbaserede brandkrav er opfyldt i forbindelse med konkrete byggerier og i denne forbindelse særligt den juridiske status af Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri.
Energistyrelsen vil derfor med dette brev indskærpe, hvordan brandkravene i bygningsreglementet skal håndteres ved byggesagsbehandling.
Brev til kommunernes tekniske chefer vedrørende eftervisning af bygningsreglementets brandkrav (PDF)

 

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Denne eksempelsamling indeholder en række eksempler på, hvordan bestemmelserne i bygningsreglement 2015, kapitel 5, brandforhold f.eks. kan opfyldes.
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (PDF)

Information om brandteknisk dimensionering

Denne information indeholder en række eksempler på beregningsmetoder og procedurer samt forslag til parametre til brug ved en brandteknisk dimensionering, der udføres på grundlag af en beregning.
Læs Information om brandteknisk dimensionering (PDF).

Brand - kap. 5 samt eksempelsamlinger

Hvor kan jeg finde hjælp til de funktionsbaserede brandbestemmelser?

Svar

Trafik- og Byggestyrelsen har som hjælp til at arbejde med de funktionsbaserede brandkrav udgivet en eksempelsamling om brandsikring og en Information om brandteknisk dimensionering. Publikationerne kan findes på styrelsens hjemmeside under vejledninger.

Solcentre og brand - Kap. 5.1

Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med  solcentre og brand  ?

Svar :

Et solcenter kan  ofte  henføres til anvendelseskategori 2,  som omfatter bygningsafsnit til dagsophold med få personer, hvor de personer, som opholder sig i afsnittet, ikke nødvendigvis, har kendskab til bygningsafsnittets flugtvej, men er istand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.

Opdeles et solcenter i flere rum er det vigtigt at sikre forsvarlige redningsmuligheder, herunder adgang til redningsåbninger. Af hensyn til risikoen for brandsmitte vil det endvidere være hensigtsmæssigt at rummene udføres som selvstændige brandceller

Udføres solcentre uden redningsåbninger i hvert rum, bør det på anden vis sikres at de personer, som opholder sig i solcenteret kan blive evakueret inden en brand hindrer evakuering. Dette kan afhængigt af den valgte indretning f.eks. ske ved at der som minimum opsættes serieforbundne røgalarm anlæg  i hver solkabine, samt i gangen. Derudover kan det  i nogle tilfælde også være hensigtsmæssigt, at der placeres en ekstra røgalarm i gangen, som er uafhængig af de øvrige røgalarmer i rummene. Røgalarmerne bør tilsluttes strømforsyningen og være udført med batteribackup.