....

Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English
Til forrige side

01.01.2007 - 01.02.2008

 

Bestemmelse

Vejledning

4.3.1

De brandmæssige krav gælder for enfamiliehuse i højst 2 etager og kælder. Udnyttelig tagetage medregnes som etage.
Ved opførelse af enfamiliehuse, der udformes eller skal anvendes på en måde, som ikke kan sidestilles med sædvanlig boligmæssig udformning og udnyttelse, kan kommunalbestyrelsen stille yderligere krav til brandcelleopdeling, konstruktioner, overflader, sikringsanlæg og flugtvejsforhold m.v.

(4.3.1)

I brandmæssig henseende anses en udnyttelig tagetage som en etage, der kan indrettes til beboelse. Eksempler på enfamiliehuse, hvor kommunalbestyrelsen kan stille yderligere krav, er enfamiliehuse med mere end 2 etager og kælder, enfamiliehuse med integreret garage, carport, udhus m.v., enfamiliehuse med fælles adgangsparti, samt enfamiliehuse, der indrettes til beboere, som er funktionshandicappede. Indrettes enfamiliehuse til ældreboliger, er bebyggelsen ikke omfattet af dette reglement. Der benyttes de nye europæiske brandklasser med de hidtidige danske brandklasser i firkantet parentes. Bilag C angiver sammenhængen mellem de europæiske og de hidtidigebrandklasser. Det nationale system for klassifikation af byggevarer og bygningsdele skal erstattes af det nye europæiske system. For hver gruppe af byggevarer vil der være en overgangsperiode, hvor både det nuværende og det nye system kan anvendes. I denne periode vil de gældende og de nye prøvningsmetoder og klassifikationer eksistere side om side. Klassifikation af beklædninger er afhængig af de anvendte materialer, beklædningens tykkelse og montering, herunder om der er hulrum bag beklædningen eller ikke. Hvor der i de enkelte bestemmelser er krav om, at en bygningsdel i brandsituationen skal være adskillende, er dette eksempelvis angivet som bygningsdel klasse EI 30. Hvis den pågældende bygningsdel også har en bærende funktion, skal der tilsvarende anvendes en bygningsdel klasse REI 30. I SBI-anvisning 189 er der vist eksempler på, hvorledes de krævede bygningsdele kan udføres.

4.3.2

Bærende vægge, søjler, bjælker og lignende konstruktioner skal udføres mindst som bygningsdel klasse R 30 [BD-bygningsdel 30]. Etageadskillelser skal udføres mindst som bygningsdel klasse REI 30 [BD-bygningsdel 30].
Mod tagrum, der ikke kan udnyttes, kan vægge og loftkonstruktioner dog udføres mindst som beklædning klasseK1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] med mindst 50 mm isolering af mindst materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale].
Mod stråtag skal vægge og loftkonstruktioner omkring beboelsesrum udføres mindst som bygningsdel klasse REI 30 [BD-bygningsdel 30].

4.3.3

Ikke-bærende ydervægge, keramiske ydervægsbeklædninger og lignende, der i tilfælde af brand kan udgøre en fare, hvis fastholdelsessystemet svigter, skal fastholdes forsvarligt.

4.3.4

I en bygning med 2 etager og kæl­der skal de bæ­rende konstruktio­ner i kælderen udføres mindst som bygningsdel klasse R 60 [BD-bygningsdel 60]. Etage­ad­skil­lelsen over kælderen skal udføres mindst som bygningsdel klasse REI 60 [BD-bygningsdel 60]. Trappen mellem kælder og stue­e­tage skal adskilles fra kælder eller stueetage med bygningsdel mindst som bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] og dør mindst som dør klasse EI230-C [BD-dør 30].

(4.3.4)

I huse med to etager og kælder skal kælderen brandmæssigt adskilles fra stueetagen. Kældertrappen skal derfor brandmæssigt adskilles fra kælderen eller stueetagen. På skitsen til venstre er vist, hvorledes adskillelsen kan ske i stueetagen og på skitsen til højre, hvorledes adskillelsen kan ske i kælderen. Den brandmæssige adskillelse er vist med sort.

4.3.5

Ligger bygningen nærmere nabo­skel eller sti­midte end 2,5 m, skal yder­væggen udføres mindst som bygningsdel klasse EI 60 [BD-byg­ningsdel 60] og slutte tæt til den yderste tag­dækning.

(4.3.5)

Ved bygninger med tagudhæng henledes opmærksomheden på, at branden ikke må kunne sprede sig uden om den brandadskillende konstruktion via tagudhænget.

4.3.6

Et enfamiliehus som sammenbygges med eller ligger i en afstand mindre end 5,0 m fra en bygning, der ikke er omfattet af dette reglement, skal adskilles herfra med bygningsdele mindst som bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. Adskillelsen skal slutte tæt til den yderste tagdækning. Ved ydervægge, der ikke er udført af mindst materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale], skal den brandadskillende bygningsdel mindst føres frem til indersiden af den udvendige beklædning.

(4.3.6)

Tegningen viser, hvorledes den brandadskillende bygningsdel kan føres frem til indersiden af den udvendige beklædning.
Bestemmelsen omfatter fx stuehuse, der sammenbygges med avls- og driftsbygninger.
 

4.3.7

Udvendige overflader på ydervæg­ge skal udføres mindst som beklædning klasse K110 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning]. Alternativt hertil kan ydervægge udføres med udvendig overflade klasse D-s2,d2.

4.3.8

Ind­ven­dige væg- og loftoverflader skal udføres mindst som beklædning klasse K110 D-s2,d2 [klasse 2 be­klædning].

4.3.9

Når der anvendes isoleringsmaterialer, er det vigtigt, at de anvendes på en sådan måde, at det ikke medfører en øget brandrisiko. Ved et isoleringsmateriale forstås i denne sammenhæng ethvert materiale, der har en densitet, som er mindre end 300 kg/m³. Dette afsnit omfatter ikke andre plastbaserede byggevarer, f.eks. eldåser og rør, faldstammer, ventilationsdele, pexrør, kabelisolering, montageskum og lignende.

På denne baggrund kan:

Isoleringsmaterialer, der opfylder kravene til materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale] anvendes uden begrænsninger.

Isoleringsmaterialer, der opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale], anvendes med de begrænsninger, der i den konkrete sammenhæng gælder for alle andre materialer.

Isoleringsmaterialer, der ikke opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale], kan:

- anvendes ovenpå etageadskillelser, som er mindst bygningsdel klasse REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60],

- anvendes i vægge, hvis isoleringsmaterialet på begge sider af en lodret bygningsdel er afdækket med mindst bygningsdel klasse EI 30 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 30],

- anvendes i tagkonstruktioner, såfremt den underliggende del af tagkonstruktionen er mindst bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] eller opfylder kravene i afsnit 4.3.2.,

- anvendes i terrændæk og i krybekælderdæk,

- anvendes i bygninger, når isoleringsmaterialet er afdækket med mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel, såfremt der ikke er hulrum mellem isoleringsmaterialet og beklædningen,

- anvendes, såfremt isoleringsmaterialet er afdækket med mindst bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel.

4.3.10

Hver bolig skal udføres med røgalarmanlæg, som er tilsluttet strømforsyningen og med batteribackup.

(4.3.10)

Der placeres mindst en røgalarm i hver bolig. For at sikre en hurtig og rettidig alarmering er det vigtigt, at afstanden mellem røgalarmerne ikke er for lang. Ofte er det ikke hensigtsmæssigt, at der er mere end 10 m mellem detektorerne. Er boligen i flere etager, vil det give en hurtigere alarm, hvis der placeres mindst en røgalarm på hver etage. Der er især en risiko for, at en brand ikke bliver opdaget, når personer sover, derfor er det en fordel, hvis røgalarmerne placeres i forbindelse med de værelser, hvor personer sover.