....

Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Kampagnematerialer
BR15 in English

Vejledninger

11. Byggeloven og administrative bestemmelser
Anvendelse af MgO-plader som vindspærre i danske bygninger

Trafik- og Byggestyrelsen er på baggrund af en række henvendelser blevet gjort opmærksom på, at der, i forbindelse med anvendelse af MgO-plader (Magnesiumoxid-plader) som vindspærre i danske bygninger, er risiko for fugtskader.


En rapport udarbejdet af Byggeskadefonden konkluderer, at MgO-plader normalt ikke er egnede som vindspærre i det danske klima. Det skyldes, at pladerne kan suge fugt, der kan medføre skader i hele bygningen. Dertil kommer, at ophobningen af fugt kan medføre, at de beslag, der fastholder facadepladerne, kan korrodere inden for en kort årrække.


Anvendelse af plader, der suger fugt, og som dermed kan medføre skader på bygningen, kan udgøre et ulovligt forhold.


Det er kommunalbestyrelsen, der er bygningsmyndighed, og som derfor træffer afgørelse i den enkelte byggesag, jf. byggelovens § 16 C, stk. 1. Bliver kommunen opmærksom på et ulovligt forhold, der ikke er af ganske underordnet karakter, har kommunen pligt til at søge dette forhold lovliggjort, jf. § 16 C, stk. 3.

Link til Byggeskadefondens hjemmeside om fugtsugende vindspærreplader.

09.02.2016
Behandling af byggeansøgninger i internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) og Vejledning om flagermus i huset.

Denne vejledning retter sig specifikt mod den habitatvurdering, der relaterer sig til byggesager i eller ved internationale naturbeskyttelsesområder. Disse områder omfatter habitat- og fuglebeskyttelsesområder og kaldes også Natura 2000-områder. Områderne er udpeget for at beskytte bestemte naturtyper og dyre- og plantearter (kaldet udpegningsgrundlaget). Målgruppen for vejledningen er byggesagsbehandlere i landets kommuner.
Vejledning om behandling af byggeansøgninger i internationale naturbeskyttelsesområder (PDF)

Forefindes der flagermus i en bygning der skal gennemgå en renovering, er der særlige hensyn der skal tages, da flagermusen er et fredet dyr.
Vejledning om Flagermus i huset i forbindelse med renovering eller nedrivning (PDF)

 

09.05.2012
Byggesagsbehandling af afløb, kloaker og installationer

Udtalelsen redegør for afgrænsningen af i hvilket omfang afløb, kloaker og installationer kan henføres til den enkelte bygning/bygningsejer og herved er omfattet af Byggeloven. Der redegøres lidgeledes for hvor afgrænsningen ligger mellem de dele der er omfattet af byggelovens bestemmelser og de der er omfattet af anden lovgivning.
Vejledende udtalelse om afløb, kloaker og installationer (PDF)

 

09.05.2012
Energimærkning og dokumentation ved nybyggeri

I vejledningen beskrives reglerne om manglende dokumentation for energimærkning af nybyggeri. Beskrivelsen er bygget op som følger: 1) Beskrivelse af reglerne i bygningsreglementet 2) Manglende energimærke ved bygninger, der kræver ibrugtagningstilladelse 3) Manglende energimærke ved bygninger, der alene skal færdigmeldes 4) Manglende energimærke ved bygninger, der hverken kræver ibrugtagningstilladelse eller færdigmelding.
Energimærkning af nybyggeri og dokumentation (PDF)

 

09.05.2012
Flydende boliger

Denne vejledning beskriver de særlige forhold der gælder angående Byggesagsbehandlingen af flydende boliger (husbåde).
Vejledning om byggesagsbehandling af flydende boliger (PDF)

 

09.05.2012
Gældende regler for midlertidige konstruktioner

Vejledning om de gældende regler for midlertidige konstruktioner udarbejdet af Energistyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Søfartsstyrelsen. Vejledningen tager især sigte på midlertidige flydende konstruktioner. Spørgsmål til de forskellige afsnit skal rettes til den ANSVARLIGE myndighed.
Gældende regler for midlertidige konstruktioner (PDF)

 

09.05.2012
Kommunens pligt til at påse anden lovgivning - særligt ved byggesagsbehandling af ukompliceret byggeri

Styrelsen har udarbejdet en vejledende udtalelse vedr. kommunernes pligt til at påse anden lovgivning, jf. BR kapitel 1.10.
Udtalelsen tager i særdeleshed sigte på byggesagsbehandling af ukompliceret byggeri.
Vejledende udtalelse om kommunens pligt til at påse anden lovgivning - særligt ved byggesagsbehandling af ukompliceret byggeri (PDF)

Revideret juli 2014

05.08.2014
Opbevaring af byggesager

Information om kommuners digitalisering af byggesagsarkiver.
Læs om kommunens opbevaring (PDF)

 

09.05.2012
Opførelse af vindmøller

Udtalelsen behandler afgrænsningen af hvilke vindmøller der alene skal anmeldes i medfør af BR10, kap. 1.5, stk. 1, nr. 6.
Vejledende udtalelse om byggesagsbehandling ved opførelse af vindmøller (PDF)

 

23.10.2013
Solceller og solfangere


Solceller og solfangere kan opsættes både på bebyggelse eller på jorden ved siden af. Energistyrelsen har udarbejdet en juridisk vejledning til kommunerne, der omhandler begge forhold.

Juridisk vejledning om solceller og solfangere (PDF)

 

23.10.2013
Brev til kommunerne om genbrug af byggevarer og dispensation i forhold til bygningsreglementet

Anvendelsen af genbrugte byggevarer i byggeriet er øget de seneste år. Det betyder et øget fokus på efterlevelse af byggeloven og bygningsreglementet på dette punkt.
Med dette orienteringsbrev ønsker Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at sikre klarhed om kommunernes ansvar og reglerne på området, herunder reglerne for, hvornår kommunen kan dispensere fra bygningsreglementet ved anvendelse af genbrugte byggevarer.

Orienteringsbrev til kommunerne vedrørende dispensation fra byggeloven og bygningsreglementet ved genbrugte byggevarer

09.08.2017
Certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

Certificeringsordningen medfører, at ejeren af en transportabel konstruktion selv kan vælge, om konstruktionen skal certificeres eller byggesagsbehandles. Konstruktioner, der bliver certificeret efter de nye regler, kan opstilles uden, at kommunen skal meddele byggetilladelse, så længe certificeringen er gyldig.

Vejledningen er revideret i juli 2016 i forbindelse med, at regler om driftsmæssige foranstaltninger for forsamlingstelte, camping-, festival- og salgsområder reguleres i kraft af byggeloven i stedet for beredskabsloven.

Vejledning om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner (PDF)

Trafik- og Byggestyrelsen har efterfølgende udarbejdet et tillæg til vejledningen, der mere konkret behandler de transportable konstruktioners sikkerhed ved at bestemme mere præcise vindlaster. Tillægget til vejledningen findes her:

Vindlast på teltkonstruktioner (PDF)

Vindlast på teltkonstruktioner (English) (PDF)

Tabellen kan forlænges med flere vindstyrker.

Informationspjece til opstilling af telte og andre transportable konstruktioner

04.12.2017
Vejledning om byggeskadeforsikring

Denne vejledning erstatter vejledning om byggeskadeforsikring fra 2012. Dette sker som følge af, at udlejningsejendomme med virkning fra den 1. juli 2016 bliver undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring. Udover, at de nye regler om udlejningsejendomme er indarbejdet i vejledningen, er vejledningen ligeledes blevet justeret enkelte steder med det formål, at tydeliggøre fortolkningen af regelgrundlaget. Vejledningen er således forsøgt gjort lettere tilgængelig for ordningens brugere, dvs. såvel kommuner, forbrugere som erhvervsdrivende. Herunder kan du finde vejledningen samt tro og love erklæringer til brug ved opførelse af udlejningsejendomme og selv-byg.

Vejledning om byggeskadeforsikring revideret juni 2016.

Tro og love erklæring ved byg-selv

Tro og love erklæring ved opførelse af udlejningsejendomme

23.09.2016
Vejledning om krav til flygtningeboliger

Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en vejledning om krav i byggelovgivningen til byggeri, der anvendes som boliger til flygtninge.

Der gælder undtagelser til udgangspunktet i byggeloven, der kan bringes i anvendelse under særlige omstændigheder. Undtagelserne følger af udlændingeloven, som ændret ved lov nr. 1273 af 20. november 2015.

Vejledningen er opdateret i december 2015 efter ændring af udlændingeloven.

Vejledning om krav til flygtningeboliger (PDF)

05.02.2016
Vejledning om opkrævning af gebyrer i byggesager

Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 besluttede Folketinget, at kommunerne fremover skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen efter tidsforbrug.

De nye gebyrregler for kommunernes byggesagsbehandling trådte i kraft den 1. januar 2015. Trafik- og Byggestyrelsen (tidligere Energistyrelsen) udsendte i januar 2014 et udkast til en gebyrvejledning.

Trafik- og Byggestyrelsen udsender på baggrund af henvendelser fra kommunerne nu en revideret gebyrvejledning.

Vejledning om opkrævning af gebyrer i byggesager (PDF)

13.10.2016
22. Bebyggelsesregulerende bestemmelser
Orientering om ombudsmandens udtalelse af 5. januar om partshøring af naboer inden byggetilladelse

Folketingets Ombudsmand udsendte 5. februar en udtalelse vedr. partshøring af naboer inden udstedelse af byggetilladelse omfattet af byggeretten.
Denne omhandler den situation hvor byggetilladelse ikke kan nægtes, da det planlagte projekt ligger indenfor byggeretten, men hvor kommunen dog kan stille vilkår for at sikre overholdelsen af Bygningsreglementets regler og overholdelsen af anden relevant lovgivning.
Til denne har styrelsen lavet en vejledende udtalelse, der søger at anskueliggøre nogle relevante elementer i forhold til Byggelovens område.
Orientering om ombudsmandens udtalelse af 5. januar om partshøring af naboer inden byggetilladelse (PDF)

 

06.06.2012
Vejledning om overskridelse af skel ved opførelse af bebyggelse

Styrelsen har udarbejdet en vejledning om overskridelse af skel over og på terræn.

Vejledning om overskridelse af skel ved opførelse ved opførelse af bebyggelse

21.04.2017
33. Bygningers indretning
Altanvejledning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning om betonaltaner med udliggerjern. Vejledningen er primært rettet til bygningsejere og oplyser om, hvordan betonaltaner med udliggerjern kan identificeres, vedligeholdes og repareres.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har bedt Teknologisk Institut om at udarbejde en vejledning om betonaltaner med udliggerjern.

Vejledningen retter sig til bygningsejere m.fl., som kan komme i berøring med betonaltaner i byggeriet. Formålet med vejledningen er at beskrive, hvordan man kan identificere betonaltaner, og hvordan disse kan vedligeholdes. Vejledningen kommer også ind på, hvilke forhold man skal se efter for at få en indikation af altanens tilstand, og hvad man bør fortage sig, hvis man er i tvivl om en altans tilstand.

Vejledningen er et led i opfølgningen på undersøgelsen af årsagerne til nedstyrtningen af en altan i sommeren 2016, som Statens Byggeforskningsinstitut gennemførte for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Hensigten med vejledningen er ikke, at bygningsejere selv skal kunne udføre en vurdering af deres altans tilstand, men at bygningsejere kan få en indikation af, om deres altan bør undersøges nærmere.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i andet halvår af 2017 udgive yderligere en vejledning med fokus på vedligehold af forskellige typer af altankonstruktioner.

Du kan læse mere i Vejledning om altaner med udliggerjern

01.06.2017
Byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledningen er tænkt som en hjælp til byggesagsbehandlerne i kommunerne i forbindelse med håndhævelse af byggelovgivningens tilgængelighedskrav i byggesagsbehandlingen. Vejledningen gennemgår de væsentligste fortolkningsspørgsmål i forbindelse med bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser.
Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser (PDF)

26.04.2015
Lukning af affaldsskakter

Vejledningen indeholder en redegørelse for de forhold der skal iagttages, når der søges om tilladelse til at lukke eller ændre en affaldsskakt.
Vejledning om lukning af affaldsskakter (PDF)

26.04.2015
44. Konstruktioner
Byggesagsbehandling af legepladser

Energistyrelsen har i den seneste tid modtaget flere henvendelser vedrørende byggesagsbehandling af legepladser, navnlig hvorvidt disse skal sagsbehandles og, i givet fald, hvornår de er at anse for offentligt tilgængelige. Styrelsen har derfor udfærdiget en generelt vejledende udtalelse hertil.
Læs vejledende udtalelse om byggesagsbehandling af legepladser (PDF)

26.04.2015
Certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

Certificeringsordningen medfører, at ejeren af en transportabel konstruktion selv kan vælge, om konstruktionen skal certificeres eller byggesagsbehandles. Konstruktioner, der bliver certificeret efter de nye regler, kan opstilles uden, at kommunen skal meddele byggetilladelse, så længe certificeringen er gyldig.

Vejledningen er revideret i juli 2016 i forbindelse med, at regler om driftsmæssige foranstaltninger for forsamlingstelte, camping-, festival- og salgsområder reguleres i kraft af byggeloven i stedet for beredskabsloven.

Vejledning om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner (PDF)

Trafik- og Byggestyrelsen har efterfølgende udarbejdet et tillæg til vejledningen, der mere konkret behandler de transportable konstruktioners sikkerhed ved at bestemme mere præcise vindlaster. Tillægget til vejledningen findes her:

Vindlast på teltkonstruktioner (PDF)

Vindlast på teltkonstruktioner (English) (PDF)

Tabellen kan forlænges med flere vindstyrker.

Informationspjece til opstilling af telte og andre transportable konstruktioner

04.12.2017
Er din bygning snesikker?

Pjecen beskriver, hvordan bygningsejere, særligt landmænd, kan kontrollere, om der er risiko for tagkollaps i bygninger med træspær.

Læs pjecen (PDF).

26.04.2015
Forebyg sneskader på haller og store tage

Pjecen beskriver bygningstyper og konstruktioner, hvor der kan være særlig stor risiko for kollaps, og hvor det derfor er hensigtsmæssigt at gennemføre en teknisk undersøgelse.

Læs pjecen (PDF).

26.04.2015
Hvordan rydder jeg mit tag for sne

Pjece som beskriver, hvordan og hvornår bygningsejere bør rydde deres tag for sne.

Læs pjecen (PDF)

26.04.2015
Håndtering af fugt i byggeriet

Fugt i bygninger kan føre til usundt indeklima. Det har været kendt længe, og i erkendelse af at der er behov for øget opmærksomhed på området, er bygningsreglementet blevet skærpet omkring fugt og skimmel i byggeprocessen. Med denne vejledning ønsker styrelsen at bidrage til færre tilfælde, hvor fugt under byggefasen betyder øgede omkostninger.
Denne vejledning er opdelt efter byggeriets forskellige aktiviteter, med henblik på, at brugeren kan gå direkte til den aktivitet, der er interessant i den givne situation. Vejledningen er således mere tænkt som et opslagsværk end et dokument, der skal læses fortløbende.

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet (PDF)

01.02.2017
Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke

Formålet med vejledningen er, at beskrive hvilke krav der er i BR 10 om inddragelsen af fugtsagkyndig og hvilke krav der er til fugtdokumentation. Desuden indeholder vejledningen information til bygherren om, hvordan denne kan sikre sig relevant fugtteknisk rådgivning fra projektering til færdigt byggeri.
Vejledningen Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke (PDF)

01.02.2017
MK-godkendelser

Energistyrelsen vil gerne understrege, at der i bygningsreglementet ikke længere er krav om en MK-godkendelse af materialer og konstruktioner.
Læs brev til de tekniske chefer i landets kommuner (PDF)

26.04.2015
Sne på tage

I løbet af de seneste par vintre har der været et større antal tagkollaps samt forekommet andre skader på bygninger som følge af sne. De mange tagkollaps og skader har især ramt landbrugsbygninger, lagerbygninger, værksteder og sportshaller. I december 2010 skete et større tagkollaps, da dele af taget på Club Danmark Hallen i Valby styrtede sammen som følge af ophobet sne på taget.

Energistyrelsen opfordrer derfor bygningsejere til at undersøge deres bygninger for risiko for tagkollaps og sørge for at rydde eventuel sne fra deres tage. Især opfordres halejere til at undersøge deres haller, særligt hvis hallerne har store spændvidder, for at undgå fremtidige kollaps.

26.04.2015
Undersøgelse om kollaps i tagkonstruktioner

For spærkonstruktioner med en spændvidde mere end 14 m er der normalt behov for at udarbejde et særskilt afstivningsprojekt, idet det afstivende elements styrke og stivhed er særligt vigtigt for konstruktionens samlede stabilitet. Dette er ikke sket i de undersøgte byggerier.

Orientering om kollaps i tagkonstruktioner

Undersøgelse af kollaps

Information om undersøgelse og afstivning af spær med stor spændevidde: "Er din bygning snesikker?"

Træinformation informerer om manglende afstivning af spær: Træinformations hjemmeside

22.08.2016
Vejledning om altaner med udliggerjern

Vejledningen har til formål at forberede altanejere bedre på den proces, der er forbundet med at identificere, vedligeholde og reparere altaner med udliggerjern.

Vejledning om altaner med udliggerjern

20.06.2017
Vejledning om eftersyn af ældre betonaltaner

Vejledningen har til formål at belyse de muligheder, ejere af en betonaltan har for at vedligeholde altanen og forebygge betonskader. Vejledningen kan bruges til at give bygningsejere en første indikation af, om deres betonaltaner bør undersøges nærmere.

Vejledning om eftersyn af ældre betonaltaner

12.10.2017
55. Brandforhold
Nye brandkrav i bygningsreglementet

Per 1. juli 2016 er en række brandkrav til højlagre og lignende industri- og lagerbygninger fra beredskabslovgivningen til byggeloven.

Læs mere i orienteringsskrivelsen målrettet de tekniske chefer i alle landets kommuner her.

11.07.2016
Brandtekniske anlæg

Vedrørende dokumentation af udførelse, kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske anlæg i forbindelse med byggesagsbehandlingen efter BR10, kap. 5.
Læs brev til de tekniske chefer i landets kommuner (PDF)

26.04.2015
Brev til kommunernes tekniske chefer vedrørende eftervisning af bygningsreglementets brandkrav

Energistyrelsen har fået en række henvendelser om, at der blandt kommunernes byggesagsbehandlere er usikkerhed om, hvorledes det kan dokumenteres, at de funktionsbaserede brandkrav er opfyldt i forbindelse med konkrete byggerier og i denne forbindelse særligt den juridiske status af Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri.
Energistyrelsen vil derfor med dette brev indskærpe, hvordan brandkravene i bygningsreglementet skal håndteres ved byggesagsbehandling.
Brev til kommunernes tekniske chefer vedrørende eftervisning af bygningsreglementets brandkrav (PDF)

26.04.2015
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2. udgave 2016

Denne eksempelsamling indeholder en række eksempler på, hvordan bestemmelserne i bygningsreglementets kapitel 5 om brandforhold, f.eks. kan opfyldes. Nedenstående er den samlede 2. udgave af eksempelsamlingen af 2016.

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2. reviderede udgave 2016 med tillæg af 1. juli (PDF)

her

11.10.2019
Energistyrelsen informerer om brandventilation

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. Energistyrelsen orienterer her om reglerne:

Faktaark(PDF)

Følgebrev(PDF)

26.04.2015
Information om brandteknisk dimensionering

Denne information indeholder en række eksempler på beregningsmetoder og procedurer samt forslag til parametre til brug ved en brandteknisk dimensionering, der udføres på grundlag af en beregning.
Information om brandteknisk dimensionering (PDF)

26.04.2015
66. Indeklima
Akustisk indeklima

Formålet med vejledningen er at give bygherrer, rådgivere, entreprenører og byggesagsbehandlere en samlet oversigt, der gengiver alle de grænseværdier, der refereres til i forbindelse med Bygningsreglementets lydbestemmelser. Vejledningen skal gøre det nemmere at planlægge, projektere og udføre bygninger, så brugerne sikres tilfredsstillende lydforhold med et sundt akustisk indeklima.

Læs vejledningen om lydbestemmelser (PDF)

Revideret august 2016.

27.04.2017
77. Energiforbrug
Vejledning om ofte rentable konstruktioner

I BR15 er vejledningen til de ofte rentable konstruktioner flyttet fra bilag 6 til en separat vejledning. Denne vejledning kan benyttes til at vurdere om der er krav til efterisolering i forbindelse med ombygning af klimaskærmen.

Vejledning om ofte rentable konstruktioner (PDF)

05.01.2016
Energiberegning af hospitaler i bygningsklasse 2020

Hospitaler er ofte store byggerier med lang brugstid, høj ventilation og meget belysning, samt en stor del procesrelateret energiforbrug. Derved adskiller de sig fra det meste almindelige bolig-, kontor- og institutionsbyggeri. Derfor er der udarbejdet en vejledning, som indeholder svar på en række centrale fortolkningsspørgsmål, der er blevet stillet på to workshops til håndtering af hospitaler i bygningsklasse 2020 i forhold til Bygningsreglementets bestemmelser og energiberegningen i henhold til SBi-anvisning 213. Formålet med denne vejledning er at sikre, at nye hospitaler opført i Bygningsklasse 2020 bliver myndighedsbehandlet ens og retfærdigt.

Læs vejledningen Energiberegning af Hospitaler (PDF)

Vejledningen er opdateret maj 2015.

27.05.2015
Rapport om energisparepotentialer i byggeprocessen

Rapporten behandler energiforbruget i et antal nye byggerier.

Her udgør udtørring og opvarmning af bygningerne ca. 80 pct. af energiforbruget. Maskiner, lifte, håndværktøj, byggepladsbelysning og energiforbrug i mandskabsskure og byggepladskontorer udgør de resterende 20 pct.

Rapport om energisparepotentialer i byggeprocessen (PDF)

26.04.2015
Eksempelsamling om energi

Læs eksempelsamling om energi her

26.04.2015
BR15-Værktøj - energikrav ved ombygningsarbejder af enfamiliehuse

BR15-Værktøjet er et online-værktøj, som giver overblik over energikrav ved ombygningsarbejder af enfamiliehuse. Her finder du reglerne for udskiftning, ombygning, vedligeholdelse og reparation af bygningsdele og installationer. Åben værktøjet her (Målrettet professionelle aktører)

Værktøjet er udarbejdet af Videncenter for energibesparelser i bygninger. Besøg dem på Byggeriogenergi.dk.

18.01.2016
Vejledning om funktionafprøvning

Pr. 1. juli indføres kravet om funktionsafprøvning. Det vil sige, at en række bygningsinstallationer skal have foretaget en funktionsafprøvning inden ibrugtagning af bygningen. De nye krav er en styrkelse af de allerede eksisterende krav til eftervisning af installationers ydeevne i de gældende standarder for ventilation, varme- og køleanlæg, belysning og elevatorer.

Vejledning om funktionsafprøvning (PDF)

28.06.2017
Vejledning om håndtering af forskellige typer energibehov i energirammen

Dette dokument indeholder vejledende fortolkninger af hvordan for-skelligt energibehov håndteres i energirammeberegningerne i Be15.
Vejledningen er udarbejdet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) på baggrund af en analyse udarbejdet af NIRAS og MOE

Vejledning om håndtering af forskellige typer energibehov i energirammen

27.06.2017
88. Installationer
Brug af regnvand 4. udg

Anvisningen angiver regler og betingelser for brug af regnvand fra tage til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger og i boliglignende byggeri så som kontorer mv.

Brug af regnvand (PDF)

26.04.2015
Fra taget til toilettet

Vejledningen indeholder en redegørelse for fremgangsmåden og fordelene ved opsamling og anvendelse af regnvand til brug i installationer, der ikke nødvendigvis kræver vand af drikkevandskvalitet.
Fra taget til toilettet (PDF)

Bemærk, at dette er en ældre vejledning til orientering. Det er gældende rørcenteranvisning 003, der skal overholdes ved etablering af regnvandsanlæg.

26.04.2015
Kan jordkanaler anvendes til friskluftsforsyning?

I en række lavenergibygninger er den friske udeluft ført gennem jordkanaler til ventilationsanlægget. Der er både fordele og ulemper forbundet med dette.
Læs vejledningen fra SBi

26.04.2015
Legionella

Anvisningen indeholder installationsprincipper med henblik på at forebygge legionella problemer. Desuden indeholder anvisningen en beskrivelse af en lang række metoder til bekæmpelse af legionella i anlæg, hvor der konstateres problemer. Metodernes anvendelighed, begrænsninger og eventuelle bivirkninger beskrives indgående.
Legionella. Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder (PDF/2 MB)

26.04.2015
MK-godkendelser

Energistyrelsen vil gerne understrege, at der i bygningsreglementet ikke længere er krav om en MK-godkendelse af materialer og konstruktioner.
Læs brev til de tekniske chefer i landets kommuner (PDF)

26.04.2015
Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer

Risiko for forurening ved tilbagestrømning ligger ikke kun i en ejendoms installationer, men i ethvert punkt af et ledningsnet, hvor drikkevand aftappes. Vejledningen giver vejledning i hvor og hvordan tilbagestrømningssikring skal bruges til sikring af vandforsyningssystemer.
Vejledning om tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer (PDF)

26.04.2015
9Øvrige vejledninger
Publikation om bæredygtigt byggeri

I det bæredygtige byggeri ses disse tre dimensioner som grundkvaliteter, der skal vægtes afbalanceret ud fra et livscyklusperspektiv og for byggeriet i sin helhed. De tre kvaliteter, som tilsammen kendetegner et bæredygtigt byggeri, dækker over en række forskellige forhold som skal indgå i planlægningen af bæredygtigt byggeri. Læs mere om bæredygtigt byggeri i publikationen til venstre.

Formålet med publikationen er at give en forståelse og definition af begrebet bæredygtigt byggeri og de forhold, der knytter sig her til. I publikationen beskrives bæredygtigt byggeri i tekst og gennem konkrete eksempler.

Publikationen henvender sig primært til byggeriets professionelle interessenter som bygherrer, entreprenører og rådgivere.

Bæredygtigt byggeri (PDF)

06.05.2015
Livscyklusvurdering

De miljøpåvirkninger, der indgår i LCAer opstår i hovedtræk i forbindelse med fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold samt ved bortskaffelse og genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

Læs mere om livscyklusvurdering i Introduktion til LCA på bygninger samt i analysen Bygningens livscyklus i menuen til højre.

Til støtte for livscyklusvurderinger har Trafik- og Byggestyrelsen lanceret LCAbyg, som er et LCA-værktøj. Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourcefor­brug. Du indtaster informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resulta­terne i en rapport.

Introduktion til LCA på bygninger (PDF)

Du finder værktøjet på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside

31.08.2015
Totaløkonomi

Økonomisk bæredygtighed forudsætter, at der er skabt balance mellem omkostninger og opnået kvalitet over bygningens levetid, samt at der er fokus på den værdiskabelse, som genereres i bygge- og driftsfaserne.

Læs mere i Introduktion til LCC på bygninger i menuen til højre.

Til støtte for totaløkonomiske beregninger har Trafik- og Byggestyrelsen udviklet et nyt fælles beregningsværktøj kaldet LCCbyg. Der er også udarbejdet en tilhørende installationsguide og brugervejledning, som detaljeret beskriver, hvordan værktøjet anvendes.

Introduktion til LCC på bygninger (PDF)

Du finder værktøjet på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside

31.08.2015
Serviceeftersyn af byggeskadeforsikringsordningen

I oktober 2016 meddelte den daværende transport- og bygningsminister, at der ville blive igangsat et serviceeftersyn af byggeskadeforsikringsordningen med det formål at undersøge, om ordningen lever op til de intentioner, der var med ordningen, da den blev vedtaget.

På denne baggrund af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet rapport om Serviceeftersyn af byggeskadeforsikringsordningen

13.12.2017

Er du borger eller en virksomhed?

Hvis du har spørgsmål til byggeloven eller bygningsreglementet, skal du kontakte din kommune.

Se oversigt over kommuner i Danmark

Er du fra en kommune?

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Trafik- og Byggestyrelsen med generelle spørgsmål.

Henvendelse kan ske til byggeri@tbst.dk